Anexe

Anexele la secțiunile A - C urmează ordinea cerințelor din Fișa vizitei de evaluare externă instituțională (Nr.). Anexele sunt grupate pe domenii, respectiv pe indicatorii de performantă. Anexele la secțiunea D aferente evaluării programului urmează Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studiu. Secțiunea E conține anexele solicitate în mod explicit în Protocolul încheiat cu ARACIS în data de 22.03.2021.

A.1. Structurile instituționale, administrative și manageriale

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 1
IP.01. Statutul juridic
1 Document de înființare Institutul Teologic Protestant (1948) 8
Anexa 2
IP.01. Statutul juridic
2 Contractele și CF-urile pentru spațiile folosite de ITP 14
Anexa 3
IP.01. Statutul juridic
3 Acreditare instituțională din 2016 8
Anexa 4
IP.02. Carta universitară și regulamentele specificate în Cartă
4 Carta ITP 31
Anexa 5
IP.02. Carta universitară și regulamentele specificate în Cartă
5 Regulamente, Statute și Metodologii interioare 2
Anexa 6
IP.02. Carta universitară și regulamentele specificate în Cartă
6 Regulamentul privind formarea profesională a studenților 24
Anexa 7
IP.03. Misiune și obiective
7 Declarația misiunii Institutului Teologic Protestant 2
Anexa 8
IP.04. Integritate academică
8 Cod de etică și deontologie universitară 7
Anexa 9
IP.05. Răspundere și responsabilitate publică
12 Auditare ITP 1
Anexa 10
IP.06. Sistemul de conducere
13 Regulament de funcționare internă 17
Anexa 11
IP.06. Sistemul de conducere
14 Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice 6
Anexa 12
IP.06. Sistemul de conducere
15 Sisteme de informare şi comunicare 1
Anexa 13
IP.06. Sistemul de conducere
16 Organigrama ITP 1
Anexa 14
IP.06. Sistemul de conducere
17 Studii personal gestionare bibliotecă 11
Anexa 15
IP.07. Managementul strategic
18 Planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2019-2023 17
Anexa 16
IP.07. Managementul strategic
19 Îndeplinirea misiunii 28
Anexa 17
IP.08. Administrație eficace
20 Distribuire atribuții și responsabilități personal administrativ 9
Anexa 18
IP.08. Administrație eficace
21 Formare și dezvoltare continuă a performanțelor administrației 1
Anexa 19
IP.08. Administrație eficace
22 Nivelul de informatizare a administraţiei 11

A.2. Baza materială

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 20
IP.09. Spații de învățământ, cercetare și alte activități
23 Baza materială și lista spațiilor ITP 12
Anexa 21
IP.09. Spații de învățământ, cercetare și alte activități
24 Situația centralizatoare a spațiilor de învățământ în ITP 1
Anexa 22
IP.09. Spații de învățământ, cercetare și alte activități
26 Dotare bibliotecă și fond de carte 6
Anexa 23
IP.10. Dotarea bazei materiale
27 Dotarea spațiilor de învățământ și de cercetare cu echipamente 1
Anexa 24
IP.10. Dotarea bazei materiale
29 Dotare tehnică de calcul 8
Anexa 25
IP.10. Dotarea bazei materiale
30 Dotarea cu soft-uri și cu licențe de utilizare 1
Anexa 26
IP.10. Dotarea bazei materiale
32 Lista de periodice curente în Biblioteca ITP 2
Anexa 27
IP.11. Resurse financiare adecvate
34 Veniturile în perspectivă ale ITP 2
Anexa 28
IP.11. Resurse financiare adecvate
36 Resurse financiare și rezerva financiară a ITP 3
Anexa 29
IP.12. Sistemul de acordare a burselor
37 Regulamentul de acordare a burselor 2
Anexa 30
IP.12. Sistemul de acordare a burselor
37 Acordarea burselor și a altor forme de sprijin 18
Anexa 31
IP.13. Personalul administrativ al serviciilor de sprijin pentru studenți
39 Personal administrativ calificat care oferă servicii de sprijin pentru studenți 1

A.3. Personalul didactic

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 32
IP.14. Condițiile de ocupare a posturilor didactice
40 Ocuparea posturilor didactice 21
Anexa 33
IP.14. Condițiile de ocupare a posturilor didactice
41 Acoperirea normelor didactice 32
Anexa 34
IP.15. Ocuparea posturilor didactice
43 Aportul cadre cu norma de bază în ITP și titul de profesor/conferențiar 2
Anexa 35
IP.16. Calificarea personalului didactic
46 Calificarea personalului didactic 184
Anexa 36
IP.16. Calificarea personalului didactic
49 Evoluția numărului cadrelor didactice între 2015-2021 1

B.1. Admiterea și parcursul studenților

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 37
IP.17. Principii ale politicii de admitere
51 Admitere în ITP 1
Anexa 38
IP.18. Practici de admitere
52 Descriere admitere 5
Anexa 39
IP.18. Practici de admitere
53 Regulament de admitere licență și masterat 11
Anexa 40
IP.20. Parcursul studenților
55 Prevederi privind parcursul, întreruperea și reluarea studiilor 1

B.2. Rezultatele învățării

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 41
IP.21. Finalizarea studiilor
56 Rezultatele examenelor de licență 16
Anexa 42
IP.22. Valorificarea învățării prin capacitatea de a se angaja
57 Angajarea absolvenților din promoțiile anilor 2016-2020 8
Anexa 43
IP.23. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
58 Ponderea înscrierilor la programul de masterat după licență 1
Anexa 44
IP.24. Nivelul de satisfacție a studenților
59 Nivelul de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate
Anexa 45
IP.25. Centrarea pe student prin proiectarea metodelor de predare-învățare
60 Fișele disciplinelor de licență 259
Anexa 46
IP.25. Centrarea pe student prin proiectarea metodelor de predare-învățare
62 Convenții de practică și implicarea studenților în cercetare 24
Anexa 47
IP.25. Centrarea pe student prin proiectarea metodelor de predare-învățare
65 Contracte de parteneriat cu instituții similare din țară și din străinătate 35
Anexa 48
IP.26. Orientarea în carieră a studenților
66 Activități de îndrumare între profesori și studenți 4
Anexa 49
IP.26. Orientarea în carieră a studenților
67 Centru de orientare în carieră încadrat cu personal competent 18

B.3. Activitatea de cercetare științifică

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 50
IP.27. Planificarea cercetării
68 Planurile de cercetare 2015-2020 127
Anexa 51
IP.28. Realizarea și rezultatele cercetării
71 Etica cercetării - softuri pentru verificarea similitudinilor 4
Anexa 52
IP.28. Realizarea și rezultatele cercetării
72 BVC de cercetare al ITP 6
Anexa 53
IP.28. Realizarea și rezultatele cercetării
73 Cultură academică centrată pe cercetare 12
Anexa 54
IP.28. Realizarea și rezultatele cercetării
74 Evidența rezultatelor cercetării 20
Anexa 55
IP.28. Realizarea și rezultatele cercetării
75 Rezultatele cercetării - Publicațiile personalului și ale studenților pentru perioada 2016-2020 29
Anexa 56
IP.29. Valorificarea rezultatelor cercetării
77 Evenimente științifice organizate de ITP în perioada 2016-2020 6

B.4. Activitatea financiară a organizației

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 57
IP.30. Bugetul de venituri și cheltuieli
78 BVC-ul, codul fiscal, conturile bancare și ponderea salariilor 9
Anexa 58
IP.31. Contabilitatea
80 Bilanțuri contabile 80
Anexa 59
IP.31. Contabilitatea
81 Informatizarea contabilității 1
Anexa 60
IP.31. Contabilitatea
82 Calificare contabil șef 1
Anexa 61
IP.31. Contabilitatea
83 Taxele școlare ale studenților 2
Anexa 62
IP.32. Auditare și răspundere publică
84 Aspecte legate de auditare 25
Anexa 63
IP.32. Auditare și răspundere publică
85 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli. Raportul de audit 2020 11

C.1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 64
IP.33. Organizarea sistemului de asigurare internă a calității
86 Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 2
Anexa 65
IP.33. Organizarea sistemului de asigurare internă a calității
87 Metode și proceduri de asigurare a calității 5
Anexa 66
IP.34. Politici și strategii privind asigurarea calității
88 Monitorizarea calității procesului de predare și învățare 63

C.2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 67
IP.35. Existența și aplicarea regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
90 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu 5
Anexa 68
IP.36. Corespondența dintre diplome și calificări
91 Documente privind angajarea absolvenților după facultate 2016-2020 6
Anexa 69
IP.36. Corespondența dintre diplome și calificări
92 Înregistrarea calificărilor în RNCIS 1
Anexa 70
IP.36. Corespondența dintre diplome și calificări
93 Diferite rapoartele de evaluarea calității a programelor oferite de ITP cu consultarea și implicarea angajatorilor 72

C.3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 71
IP.37. Instituția are un regulament privind examinarea studenților
94 Regulament privind examinarea și notarea studenților 3
Anexa 72
IP.38. În proiectarea predării se integrează examinarea pe discipline
97 Exemple de evaluare a studenților 14

C.4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 73
IP.39. Corelația dintre numărul de cadre didactice și studenți
98 Raport între numărul de cadre didactice titulare și asociate și studenți 1
Anexa 74
IP.40. Evaluarea colegială
100 Fișa de evaluare colegială 1
Anexa 75
IP.41. Evaluarea personalului didactic de către studenți
101 Rapoartele sumative de evaluare a cadrelor didactice pentru 2016-2020 337
Anexa 76
IP.42. Evaluarea de către managerii structurilor de organizare
103 Formularele de autoevaluare a cadrelor didactice și (auto)evaluarea mentorilor 6
Anexa 77
IP.43. Condițiile pentru buna desfășurare a activității cadrelor didactice
104 Forme de dezvoltare profesională / participare conferințe etc. 20

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 78
IP.44. Disponibilitatea resurselor de învățare
105 Resurse academice în bibliotecă 8
Anexa 79
IP.45. Servicii studențești
107 Facilități și programe de mobilitate pentru studenți 8

C.6. Baza de date actualizată sistematic

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 80
IP.46. Baze de date și informații
109 Bază de date cu lucrărilor studenților 0

C.7. Transparența informațiilor de interes public

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 81
IP.47. Oferta de informații publice
110 Contracte, diplome, suplimente la diplomă, etc. 20

C.8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 82
IP.48. Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității
111 Structura instituțională de asigurare a calității este conformă prevederilor legale 9

C.9. Asigurarea externă a calității în mod periodic

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 83
IP.49. Universitatea acreditată participă la asigurarea externă a calității în mod ciclic
113 Documente privind evaluările anterioare 26

D. Evaluare program de licență

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 84
D.01. Cadrul legislativ de organizare și funcționare
201 Documente justificative privind cadrul legislativ de organizare și funcționare 4
Anexa 85
D.02. Relevanța programului de studii evaluat: misiune, obiective, proiectare, rezultate
202 Relevanța programului de studii 59
Anexa 86
D.03. Conținutul programului de studii, plan de învățământ, fișe ale disciplinelor, mobilitate studenți
203 Conținutul programului de studii 422
Anexa 87
D.04. Admiterea studenților
204 Admiterea la studii universitare de licență 4
Anexa 88
D.05. Predare/învățare - Centrarea pe student
205 Organizarea activității didactice 31
Anexa 89
D.06. Evaluarea rezultatelor învățării
206 Evaluarea rezultatelor învățării 11

E. Anexe solicitate de ARACIS

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 90
E.01. Anexe fișa vizitei
301 Anexele 1-5 la fișa de vizită 17
Anexa 91
E.02. Statele de funcții
302 Statele de funcții pentru anii 2015-2020 30
Anexa 92
E.03. Raportul de autoevaluare
303 Raport de autoevaluare instituțională 77
Anexa 93
E.04. Dovezi de proprietate
304 Extras carte funciară Piața Avram Iancu 13 și Contractul de comodat cu Eparhia Reformată din Ardeal 7
Anexa 94
E.05. Evoluția numărului de studenți înmatriculați
305 Evoluția numărului studenților înmatriculați 2015-2020 1
Anexa 95
E.06. Detalierea spațiilor folosite de universitate
306 Detalierea spațiilor de învățământ și de cercetare 1
Anexa 96
E.07. Bilanțul și execuțiile bugetare
307 Bilanțul și execuțiile bugetare pentru anii 2016-2020 91
Anexa 97
E.08. Orarele pentru anul universitar în curs
308 Orar 2020-2021-1 6
Anexa 98
E.09. Evoluția numărului cadrelor didactice
309 Evoluția numărului cadrelor didactice 2015-2021 1
Anexa 99
E.10. Evoluția activității de cercetare
310 Evoluția activității de cercetare din cadrul universității între 2015-2020 1
Anexa 100
E.11. Evoluția veniturilor și cheltuielilor de cercetare
311 Evidența veniturilor și cheltuielilor din cercetare 1

X. Documentație suplimentară solicitată de ARACIS

Anexa Nr. Documente Pagini
Anexa 101
XB. 1. Admiterea și parcursul studenților
3003 Practici de admitere (IP. 3)
Anexa 102
XB. 1. Admiterea și parcursul studenților
3004 Transferurile de studenți între universități (IP. 4) 1
Anexa 103
XB. 2. Rezultatele învățării
3056 Finalizarea studiilor (documente) (IP. 21) 3
Anexa 104
XB. 2. Rezultatele învățării
3057 Valorificarea învățării prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii (IP. 22) 1
Anexa 105
XB. 2. Rezultatele învățării
3058 Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare (IP. 23) 1
Anexa 106
XB. 2. Rezultatele învățării
3059 Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate (IP. 24) 19
Anexa 107
XB. 2. Rezultatele învățării
3064 Centrarea pe student prin proiectarea metodelor de predare-învățare (IP. 25)
Anexa 108
XB. 3. Activitatea de cercetare științifică
3068 Planificarea cercetării (1) (IP. 27) 50
Anexa 109
XB. 3. Activitatea de cercetare științifică
3069 Planificarea cercetării (2) (IP. 27)
Anexa 110
XB. 3. Activitatea de cercetare științifică
3072 Realizarea și rezultatele cercetării (1) (IP. 28)
Anexa 111
XB. 3. Activitatea de cercetare științifică
3073 Realizarea și rezultatele cercetării (2) (IP. 28) 8
Anexa 112
XB. 3. Activitatea de cercetare științifică
3074 Evidența rezultatelor cercetării (IP. 28)
Anexa 113
XB. 3. Activitatea de cercetare științifică
3076 Valorificarea rezultatelor cercetării (IP. 29) 1
Anexa 114
XB. 4. Activitatea financiară a organizației
3080 Contabilitatea (IP. 31) 90
Anexa 115
XB. 4. Activitatea financiară a organizației
3083 Taxele școlare ale studenților (IP. 31)
Anexa 116
XB. 4. Activitatea financiară a organizației
3084 Auditare și răspundere publică (1) (IP. 32)
Anexa 117
XB. 4. Activitatea financiară a organizației
3085 Auditare și răspundere publică (2) (IP. 32)
Anexa 118
XC. 1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
3086 Organizarea sistemului de asigurare internă a calității
Anexa 119
XC. 1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
3087 Prevederi privind contestațiile în Regulamentul de studii
Anexa 120
XC. 1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
3089 Politici și strategii privind asigurarea calității (IP. 34)
Anexa 121
XC. 2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate
3093 Existența și aplicarea regulamentului privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare (IP. 35)
Anexa 122
XC. 3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării
3094 Instituția de învățământ superior are un regulament privind examinarea și notarea studenților (IP. 37)
Anexa 123
XC. 4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
3098 Corelația dintre numărul de cadre didactice și studenți 1
Anexa 124
XC. 4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
3099 Corelația dintre numărul de cadre didactice și studenți (2) (IP. 39)
Anexa 125
XC. 4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
3100 Evaluarea colegială (IP. 40)
Anexa 126
XC. 4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
3102 Evaluarea personalului didactic de către studenți (IP. 41)
Anexa 127
XC. 4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
3103 Evaluarea de către managerii structurilor de organizare a instituției de învățământ superior (IP. 42)
Anexa 128
XC. 5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării
3106 Disponibilitatea resurselor de învățare (IP. 44)
Anexa 129
XC. 6. Baza de date actualizată sistematic
3108 Baze de date și informații (IP. 46)
Anexa 130
XC. 6. Baza de date actualizată sistematic
3111 Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității (IP. 48)