Raport de autoevaluare instituțională

Submitted by webadmin on
Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Partea I: Introducere

Prezentarea generală a instituției

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP), cu sediul în Piața Avram Iancu, nr. 13, Cluj-Napoca, este o instituție de învățământ superior, acreditată conform legislației în vigoare (Anexa 2), care pregătește preoți și cercetători în domeniul teologiei pentru bisericile protestante din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică-Lutherană din România, Biserica Unitariană Maghiară (numite în continuare: Biserici fondatoare / Biserici susținătoare). ITP a fost înființat de către Bisericile fondatoare susmenționate prin Deciziunea Ministerului Cultelor Nr. 42.898 din 13 noiembrie 1948 (Anexa 1). Conform declarației de misiune, ITP își desfășoară activitatea atât la nivelul studiilor de licență, cât și cel al studiilor de masterat în domeniul teologiei, Școala Doctorală ITP aflându-se în proces de reorganizare.

Cifre cheie despre Institutul Teologic Protestant

Cifrele cheie din tabelul de mai jos vă oferă o impresie generală asupra mărimii instituției și a dinamicii acesteia. Tabelul prezintă date curente pentru anul academic 2020–2021, sau date comasate pentru 2016-2020.

 

 

 

 

Cicluri de studii în ITP

licență

masterat

-

Număr total de studenți înmatriculați (2020/2021)

licență: 105

masterat: 53

Total:  158

Număr de programe de studii oferite

licență: 1

masterat: 1

Total:  2

Număr de credite program

licență: 240

masterat: 120

 

Ponderea înscrierii studenților de la licență la masterat (2016–2020)

101%

 

               

Ponderea angajării studenților după absolvirea programului de studii (2016–2020)

99%

 

 

Număr cadre didactice cu normă întreagă (2020/2021)

15

 

 

Limba de predare programe de studii

maghiară

 

 

 

Scurt istoric al Institutului

1568

Ca urmare a Reformei, în cadrul Colegiului Unitarian din Cluj se înființează un curs special pentru formarea preoților unitarieni.

1622

În timpul principelui Gabriel Bethlen se înființează academia teologică Collegium Academicum în Alba Iulia pentru formarea preoților reformați.

1662

Academia Collegium Academicum se mută la Aiud.

1895

Biserica Reformată din Ardeal hotărăște transferarea Academiei la Cluj și construiește o clădire nouă și modernă pentru realizarea acestui scop. ITP funcționează și în prezent în această clădire.

 

Academia din Cluj și-a început activitatea didactică la data de 15 septembrie 1895 sub denumirea de Facultatea Teologică Evanghelico-Reformată a Eparhiei din Ardeal. Academia din Aiud și-a continuat existența ca și colegiu reformat.

1948

În clădirea Facultății Teologice Evanghelico-Reformate din Cluj s-a înființat Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar în temeiul Legii Cultelor, Decretul nr. 177/1948 (art. 44-52) în urma Deciziunii Ministerului Cultelor nr. 42.898/1948, unind într-o instituție comună formarea viitorilor preoți pentru cele patru biserici protestante istorice din România: Biserica Reformată, Biserica Evanghelică C.A., Biserica Evanghelică C.A.S.P. și Biserica Unitariană.

 

Conform art. 16. litera b. al Deciziunii, Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar din Cluj este abilitat să organizeze studii de doctorat.

 

Conform acestor acte normative, controlul statului – aprobarea planurilor de învățământ, atestarea diplomelor de licență și de doctor în teologie, aprobarea numirilor cadrelor didactice, confirmarea titlurilor didactice de conferențiar universitar și profesor universitar – a fost exercitat de către Ministerul Cultelor, respectiv Departamentul Cultelor sau Secretariatul de Stat pentru Culte.

1990

În cadrul Institutului Teologic Protestant de Grad Universitar, recunoscut ca instituție de învățământ superior existentă înainte de 1989, s-au înființat încă două facultăți: Facultatea de Teologie Reformată Didactică cu sediul în incinta Institutului și Facultatea Reformată „Sulyok István” cu sediul la Oradea.

1993

Biserica Reformată din Ardeal pe baza convenției cu Universitatea Babeș-Bolyai înființează Facultatea de Teologie Reformată în cadrul UBB. Concomitent cu semnarea acestui act, specializările Facultății de Teologie Reformată Didactică din cadrul Institutului Teologic Protestant au intrat în lichidare.

1996

Potrivit HG nr. 1.371 din 3 decembrie 1996 cu privire la acordarea autorizării de funcționare provizorie, conform Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor conform art. 2. Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar din Cluj-Napoca cu specializarea Teologie protestantă pastorală, forma de învățământ zi și durata studiilor de 4 ani este considerată acreditată, fiind o instituție în funcțiune înainte de 22 decembrie 1989.

1997

Potrivit HG nr. 294 din 16 iunie 1997 cu privire la funcționarea instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este recunoscută acreditată cu specializarea Teologie protestantă pastorală.

2000

Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3525 din 30 martie 2000 privind confirmarea titlurilor de doctor acordate în baza Deciziunii nr. 42898/13.11.1948 a Ministrului Cultelor pentru anumite institute superioare de profil teologic, art. 1.: „Se recunosc titlurile științifice de doctor acordate de către instituțiile superioare de profil teologic în baza Deciziunii nr. 42898/13.11.1948 a Ministrului Cultelor”. Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale cu nr. 3776 din 10 mai 2000 Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca i s-a confirmat calitatea de Instituție Organizatoare de Doctorat.

2002

ITP înaintează către MEC și Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare dosarul de Autoevaluare academică periodică a specializării Teologie protestantă pastorală, care s-a depus la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 28729/11.04.2002. Așa cum reiese din Fișa vizitei pentru evaluare academică periodică a CNEAA, ITP s-a conformat condițiilor legale ale acreditării.

2006

Institutul Teologic Protestant din Sibiu încheie un contract de fuziune prin ab­sorbție cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

2007

Institutul Teologic Protestant întocmește Raportul de autoevaluare internă instituțională în vederea acreditării, depus la sediul ARACIS în decembrie 2007.

2008

Echipa de experți evaluatori din partea ARACIS vizitează ITP între 12–14 martie. Colectivul de muncă responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul de Măsuri adoptat după primirea Raportului preliminar din partea echipei de vizită înaintează către ARACIS noile documente, măsuri și proceduri necesare pentru îmbunătățirea managementului calității și facilitarea procesului de acreditare instituțională.

 

Se înființează Centrului de Cercetare ITP și se înregistrează Editura Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca la Biblioteca Națională a României.

2009

După depunerea noului Raport de autoevaluare și efectuarea vizitei echipei de experți ARACIS la sediul ITP, atât Consiliul ARACIS, cât și Guvernul României confirmă acreditarea instituțională a Institutului Teologic Protestant, precum și acreditarea programului de licențăTeologie protestantă pastorală cu 240 credite (HG nr. 749/2009).

2010

Decizia Consiliului ARACIS privind acreditarea instituțională a ITP a fost luată la data de 31.08.2009, publicarea HG nr. 749/2009 privind confirmarea acesteia a întârziat un an, hotărârea susmenționată fiind publicată în Monitorul Oficial la data de 16.08.2010.

2011

În ianuarie 2011, ITP depune Raportul de autoevaluare în vederea acreditării programului de masterat Teologie protestantă pastorală aplicată de 120 credite. După vizita experților evaluatori, programul de masterat a fost acreditat în ședința Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011.

2012

ITP introduce sistemului informatic „Neptun” pentru administrarea proceselor educaționale. În același an urmează aderarea la sistemului informatic Registrul Matricol Unic (RMU). ITP participă activ în proiectul DOCIS privind definirea competențelor profesionale la nivel de licență și masterat în domeniul teologiei pastorale.

2014

ITP participă în procesul de evaluare instituțională internațională a IEP. Vizita echipei internaționale de experți a avut loc în perioada 29–31 ianuarie 2014, respectiv între 28–30 aprilie, în urma căreia echipa de experți și-a întocmit raportul privind activitatea managerială, educațională și de cercetarea a instituției noastre.

 

ITP obține aprobarea pentru participare în programul de mobilitate universitară Erasmus. În septembrie 2014 încep primele mobilități interinstituționale.

 

ITP depune noul Raport de autoevaluare în vederea reacreditării instituționale.

2016

În urma vizitei echipei de experților ARACIS și a rapoartelor de evaluare, la data de 31.03.2016 consiliul ARACIS ia decizia acreditării instituționale, ITP obținând calificativul „încredere” (vezi Raportul Consiliului ARACIS), HG nr. 376/2016 apărând în Monitorul Oficial nr. 413 din 1 iunie 2016 (acreditarea domeniului de licență 240 ECTS), și respectiv HG nr. 402/2016 în Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2016 (acreditarea domeniului de masterat 120 ECTS).

 

Scurtă prezentare cronologică a celor mai importante evenimente de la ultima evaluare instituțională

Tabelul de mai jos oferă o impresie generală, în ordine cronologică, despre dinamica vieții academice din ITP privind fluxurile educaționale, de cercetare, de administrare, de după ultima evaluare instituțională a ARACIS. Vor fi abordate în primul rând procese și evenimente care se integrează în mod sistematic în viața instituției, care o caracterizează pe aceasta în general. Capitolul II din prezentul Raport de autoevaluare și Anexele aferente vor prezenta mai jos o abordare tematică detaliată a acestora.

 

2016

ianuarie

ITP semnează contractul aderării la un nou program de mobilitate academică, programul Makovecz, facilitând extinderea ofertei educaționale pentru studenți pe plan internațional (în principal axat pe zona Europei Centrale și de Est). Pe lângă programul de mobilitate Erasmus+ și programele de mobilitate specifice cu sponsorizări din străinătate (Gustav Adolf Werk, Brot für die Welt, Stichting Fundament, etc.), studenții ITP au la dispoziție o ofertă largă de oportunități de mobilitate de studii și de practică de specialitate pentru adâncirea cunoștințelor teologice și a competențelor profesionale.

aprilie

Cu scopul promovării cercetării în istoria bisericii, a patrimoniului bisericesc, și a creșterii vizibilității cercetării academice, precum și cu intenția de a atrage noi cercetători în orbita Institutului, ITP se angajează să înceapă o serie de conferințe având istoria bisericească din Transilvania în centrul atenției. Aceste conferințe se organizează neîntrerupt de la debutul acestora din 2016 (vezi 2016, 2017, 2018, 2019, 2021).

mai

ITP începe un proiect să-și actualizeze fondul de literatură de specialitate recentă destinată educației și cercetării. În acest sens ea semnează o finanțare de cinci ani pentru achiziționarea unor serii de cărți din literatura teologică internațională recentă, obținând un grant consistent în acest scop de la Stiftung Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz HEKS  din Zürich. Pe lângă această achiziție, ITP se angajează să organizeze periodic evenimente cu prezentare de carte pentru a familiariza studenții și profesorii cu achizițiile recente derulate în cadrul acestui proiect (2017a, 2017b, 2018a, 2018b).

 

Cu același scop, Biblioteca ITP, printr-un consorțiu cu Academia de Științe Maghiare și bibliotecile din Ungaria, își extinde oferta de conținut digital prin furnizare de acces electronic la mai multe baze de date noi, de interes pentru studenți și cadre didactice (Arcanum, szaktars.hu, Editura Academică Maghiară, etc.).

 

Printr-un grant de finanțare Biblioteca ITP începe un amplu program pentru digitalizarea literaturii teologice protestante aflate în patrimoniul propriu.

 

ITP semnează o colaborare cu instituții universitare și organizații studențești din Ungaria, și începe un program sistematic pentru sprijinirea și promovarea studenților talentați (programul pentru managementul talentelor). Se organizează întâlniri și conferințe dedicate îngrijirii talentelor și a promovării activității de cercetare de calitate în rândul studenților.

iunie

În urma noilor alegeri academice, ITP începe o nouă etapă în colaborarea cu Bisericile fondatoare, în vederea consolidării programelor de studii și a dezvoltării acestora în funcție de noile provocări ale bisericii și societății (ex. 2020). În urma acestor discuții se cristalizează mai multe aspecte importante care vor determina strategia instituției pe termen scurt și mediu, printre altele implementarea unei noi forme de practică profesională, efectuată sub îndrumarea unor mentori competenți (2018, 2019, 2020, 2021), precum și implicarea activă a ITP în organizarea și furnizarea programelor de perfecționare profesională pentru preoții Bisericilor fondatoare (transfer de cunoștințe) (2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b) (pentru detalii despre acest parteneriat vezi secțiunile din acest raport.)

octombrie

În perioada 2016–2018 se semnează mai multe protocoale de parteneriat interuniversitar cu instituții superioare de învățământ cu profil teologic din România (UBB), Ungaria (SRTA), Slovacia și Elveția.

noiembrie

Două dintre organele periodice de publicare științifică, Református Szemle (revistă științifică de teologie reformată) și Studia Doctorum Theologiae Protestantis, editate de Centrul de cercetare ITP, sunt incluse în baza de date electronică CEEOL (Central and East European Online Library).

 

Dezvoltarea personalului profesional al ITP (una dintre aspectele menționate în ultimul raport de evaluare ARACIS): două cadre didactice angajate ale ITP și-au susținut cu succes examenul de doctorat la Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen. După câștigarea concursului organizat de ITP pentru ocuparea postului didactic pe durată nedeterminată au fost numiți pe post de lector universitar în cadrul ITP (2016-01, 2016-11).

2017

 

mai

Se formează grupul de cercetare în teologie practică „Ravasz László”, care devine ulterior Centru de cercetare în teologie practică „Ravasz László”, cu scopul profesionalizării personalului cleric și cercetării aspectelor practico-sociologice a bisericii contemporane.

septembrie

ITP începe un amplu proiect de informatizare a diferitelor activități de studiu și de administrație. Pe lângă softul Neptun pentru administrarea studenților și cursurilor, adoptat deja în 2012, Institutul introduce Studium, platforma on-line pentru administrarea proceselor complexe aferente practicii profesionale.

 

În cadrul proiectului de informatizare se constituie repozitoriul online repo.proteo.hu pentru stocarea și indexarea lucrărilor de licență și de masterat.

octombrie

Se realizează o investiție semnificativă în infrastructura ITP prin restaurarea și modernizarea generală a întregii clădiri, inclusiv tuturor sălilor de curs, a internatului, a curților și a bazei sportive. S-a creat un teren nou multifuncțional de fotbal, handbal și baschet cu iarbă artificială.

 

Biblioteca ITP este extinsă cu noi spații de depozitare, iar sala de lectură, spațiul de închiriere și biroul de administrare au fost reînnoite în totalitate.

octombrie

Cu subvenționarea financiară a partenerilor externi (Olanda), ITP introduce elemente inovative de practică în curiculum-ul programului de licență.

2018

 

februarie

Două cadre didactice ocupă prin concurs poziții de profesor universitar, respectiv conferențiar universitar.

septembrie

ITP se înregistrează la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) cu cele două programe de studii, Teologie protestantă pastorală (licență) și Teologie protestantă pastorală aplicată (masterat).

2019

 

aprilie

În conformitate cu proiectul de informatizare a proceselor administrative, ITP implementează printre primii instituții din România platforma MOB pentru administrarea aplicărilor la mobilitățile Erasmus și Makovecz, cu scopul de a reduce consumul de timp, resurse și materiale aferente gestionării mobilităților.

 

Totodată pentru facilitarea circuitelor de informații și profesionalizarea administrației, a ședințelor, a proceselor verbale, a registrului, raportărilor, comunicărilor interinstituționale, arhivării documentelor, etc. ITP implementează platforma on-line de administrare qOffice.

2020

 

ianuarie

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS avizează favorabil cererea de reevaluare a programului de masterat, Teologie protestantă pastorală aplicată.

februarie

În urma susținerii tezei de doctorat la Universitatea din Tübingen, un cadru didactic ocupă prin concurs o poziție de lector al ITP.

martie

Începe perioada stării de urgență, ITP trece la forma de învățământ online, prin platformele GoogleClassroom și Zoom.

decembrie

Două dintre organele periodice de publicare științifică, Református Szemle (revistă științifică de teologie reformată) și Keresztény Magvető (revistă științifică de teologie unitariană) obțin acreditarea de către CNCS (ambele sunt acreditate ca reviste categoria B).

 

Partea II. Raport detaliat

A. Capacitatea instituțională

A. 1. Structurile instituționale, administrative și manageriale

ITP a fost înființată și funcționează conform legii (Anexa 1, Anexa 3), având o Cartă Universitară (Anexa 4) ale cărei prevederi sunt concordante cu legislația națională și cu principiile Spațiului European al Învățământului Superior și sunt cunoscute de membrii comunității noastre academice. Misiunea noastră ca instituție de învățământ superior confesional ne individualizează în sistemul național de învățământ și prin faptul că ITP este singura instituție din România abilitată și acreditată să formeze preoți reformați, evanghelici și unitarieni în concordanță cu cadrul național al calificărilor. Calificarea absolvenților corespunde nomenclatorului aflat în vigoare în anul 2014: conform clasificării ocupațiilor din România, absolvenții ITP fac parte din grupa 2636: Specialiști în religie (Religious professionals).

ITP are sediul în Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 13, într-o clădire destinată să funcționeze ca facultatea de teologie a bisericii reformate din Ardeal în anul 1895 (vezi istoria scurtă a ITP prezentată în introducere). Instituția a încheiat un contract de comodat pentru întreaga durată a perioadei sale de funcționare cu Biserica Reformată din Ardeal, proprietarul imobilului, și una dintre bisericile fondatoare și susținătoare ale ITP (Anexa 2). Pentru perioada pandemiei ITP a obținut acces la spații adiționale folosite în scopuri educaționale pe baza unui contract de comodat (Anexa 2). Activitățile sportive care se desfășoară conform programului de studii în afara incintei ITP, se realizează pe baze unui contract de închiriere (Anexa 2). (Mai multe detalii la secțiunea A. 2 Baza materială.)

A. 1.1. Misiune, obiective și integritate academică

Conform tradiției de mai multe secole ale învățământului bisericesc europene și transilvănene, ITP reprezintă comunitatea academică a profesorilor și studenților (universitas magistrorum et scholarium), apărând libertatea academică a personalului și studenților în condițiile autonomiei universitare, precum și ale responsabilității publice pentru educația oferită și resursele utilizate în acest scop (Anexa 7).

Integritatea academică a ITP este asigurată de Codul Etic propriu (Anexa 8), clădit atât pe valorile tradiționale ale universităților protestante multiseculare, cât și pe principiile libertății academice, a autonomiei universitare și a integrității morale atât din punct de vedere științific, cât și uman. Respectarea prevederilor Codului Etic este verificat de către Comisia de etică, înființată conform normelor relevante în vigoare.

Bazele conceptuale ale ordinii interioare ITP și ale activității desfășurate de către acesta constituie confesiunile, statutele și canoanele celor trei Biserici fondatoare. Carta universitară a ITP (Anexa 4) este axată pe documentele susmenționate, fiind în același timp în concordanță cu legislația internă și internațională în vigoare. Anexa Cartei ITP conține lista completă a regulamentelor, statutelor și metodologiilor interioare, care constituie părți integrante ale Cartei (Anexa 5).

ITP își asigură practici proprii de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activității universitare, pentru a garanta respectarea riguroasă a angajamentelor asumate. La propunerea Bisericilor susținătoare, prin Hotărârea Senatului ITP nr. 739/29/22.11.2016, începând din data de 01.01.2017 este numită d-na Láng Éva, expert contabil – auditor financiar în funcția de cenzor al ITP. Auditul financiar-contabil aferent anului financiar 2020 a fost realizat de către o firmă acreditată de audit (Anexa 9, Anexa 61).

Menționăm de asemenea, că cele patru Biserici fondatoare exercită un control continuu și nemijlocit, autentic și prin faptul prezenței propriilor consilieri economici în cadrul Comisiei economico-financiare, conform pct. 4 al art. 188 din Carta ITP. Pentru asigurarea transparenței publice în acest domeniu, raporturile sunt publicate și accesibile on-line.

A. 1.2. Conducere și administrație

ITP are un sistem de conducere precum și regulamente privind funcționarea internă (Anexa 10). Organigrama ITP (Anexa 13), revizuită ultima oară în septembrie 2020, este adaptată în mod continuu la dinamica dezvoltării instituționale. Regulamentele respectă reglementările legale în vigoare atât pentru alegerea organelor colective de conducere (Consiliul Facultății și Senat), cât și a cadrelor de conducere la nivelul facultății și al instituției (Anexa 11). De asemenea, se respectă condițiile legale pentru publicarea și ocuparea prin concurs a posturilor didactice. Personalul care gestionează biblioteca instituțională are calificările superioare aferente (Anexa 14).

Mecanismul de alegere a reprezentanților studenților în Consilii, Senat și alte structuri este clar descris în Carta ITP și în regulamentele interne. Acesta este democratic și transparent, nediscriminatoriu și nu limitează dreptul studenților de a reprezenta și de a fi reprezentați (vezi referințele din Carta ITP, Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii ITP, Codul Universitar al Drepturilor și Obligațiilor Studenților ITP, precum și regulamentele specifice funcționării a comisiilor și consiliilor ITP). In vederea asigurării informării publicului, toate regulamentele ITP sunt accesibile în mod public direct pe site-ul ITP.

În vederea profesionalizării proceselor din administrație, începând cu anul 2020 toate regulamente sunt atribuite unor comisii de specialitate din cadrul instituției, având responsabilitatea de a gestiona revizuirile, propunerile de modificare și de a supraveghea aplicarea prevederilor acestora în cadrul ITP (vezi ca exemplu regulamentele în responsabilitatea Comisiei pe programe de studii).

Managementul strategic al ITP se reflectă prin Planul strategic pe perioada 2019–2023, fiind elaborat în urma multiplelor consultări cu forurile din instituție precum și cu Bisericile fondatoare. Planul strategic include viziunea managerială în concordanță cu menirea ITP formulată prin declarația misiunii, raportată la cele mai importante tendințe și așteptări la nivelul societății, educației și cercetării (Anexa 15), pe plan regional, național și internațional, și luând în considerare rapoartele și evaluările precedente ale comisiilor de specialitate. Planul strategic este accesibil online în mod public. Operaționalizarea anuală a planului strategic este de asemenea accesibil online (vezi și Anexa 16).

Planurile strategice și operaționale au fost elaborate inclusiv în colaborare strânsă și periodică cu ”partenerii sociali și economici”. Tabelul de mai jos prezintă lista celor mai importante întâlniri oficiale pentru perioada 2016-2020, cu impact major asupra planificării strategiei instituționale (pentru mai multe detalii, rapoarte, comunicări, documentație, etc. vezi linkurile și Anexa 16).

An

Data

Responsabil eveniment

Titlul

Tip eveniment

2016

17.07.2016

Kállay Dezső /

Balogh Csaba

Întâlnire și evaluare a programelor de studii ITP cu reprezentanții bisericilor reformate

Workshop

2017

14.09.2017

Balogh Csaba

Prima întâlnire cu mentorii implicați în programul de practică profesională MA

Workshop

2018

11.01.2018

Balogh Csaba

Workshop cu mentorii implicați în programul de practică profesională MA

Workshop

2018

18.09.2018

Balogh Csaba

Workshop cu mentorii implicați în programul de practică profesională MA

Workshop

2018

25.09.2018

Kállay Dezső

Întâlnire și evaluare a programelor de studii ITP cu reprezentanții bisericilor reformate

Workshop

2019

17.09.2019

Balogh Csaba

Workshop cu mentorii implicați în programul de practică profesională MA

Workshop

2020

21.07.2020

 

Kolumbán Vilmos József

Întâlnire și evaluare a programelor de studii ITP cu reprezentanții bisericilor reformate

Workshop

2020

15.09.2020

Balogh Csaba

Workshop cu mentorii implicați în programul de practică profesională MA 

Workshop

2021

21.02.2021

Koppándi Botond Péter

Workshop cu mentorii unitarieni implicați în programul de practică profesională

Workshop

(online)

În afara acestor întâlniri regulate, cu scopul specific de consultare și evaluare, Institutul Teologic Protestant este reprezentat în Adunările Generale ale bisericilor fondatoare (întâlniri anuale), precum și în Consiliile de Administrație ale acestor entități. Prin aceste căi ITP participă la cel mai înalt nivel la dezbaterile privind problemele legate de contextul social în care absolvenții ITP își vor desfășura activitățile după promovarea studiilor, contexte cu impact major asupra planificării propriilor activități de educare și cercetare.

În privința eficacității administrației, putem enunța că Institutul dispune de un serviciu financiar-contabil propriu, care întocmește bilanț contabil, cont de execuție bugetară și raport de gestiune proprie. Cheltuielile efectuate sunt în concordanță cu reglementările în vigoare, cu veniturile încasate și destinația acestora. Serviciul economic este coordonat de un director economic și un contabil șef cu studii superioare și experiență în domeniu (vezi și Anexa 60). Institutul dispune de un buget propriu de venituri și cheltuieli, are cod fiscal (4289158) și un cont la OTP Cluj. Cheltuielile efectuate de ITP sunt în concordanță cu legislația în vigoare și dovedesc caracterul non-profit al Institutului. În cadrul ITP nu se percep taxe de școlarizare.

Atribuțiile și responsabilitățile personalului administrativ sunt clar distribuite și își exercită atribuțiile pe baza unui regulament propriu (Anexa 17). În vederea perfecționării profesionale a personalul administrativ, ITP profită într-o mare măsură de oportunitățile oferite prin mobilități de tip training în cadrul programului Erasmus+ (vezi lista completă pentru perioada 2016-2020 în Anexa 18).

În ceea ce privește nivelul de informatizare și digitalizare a administrației, ITP a făcut investiții și progrese semnificative în perioada 2016-2020. Informatizarea este răspunsul ITP nu numai în privința profesionalizării vieții academice în general, în conformitate cu trendurile internaționale, ci și una dintre soluțiile la deficiențele anterioare legate de segmentul de resurse umane, respectiv o gestionare mai rațională a acestor resurse (prin automatizarea parțială a proceselor administrative). Pe lângă softurile generale folosite și în perioada precedentă (softul Neptun pentru gestionarea studenților, a procesului educațional, cursuri, examene, etc. utilizat încă din 2007, softuri de contabilitate Saga C, de salarizare HMenu, HSalar, și licențele de Microsoft și Google for Education), în perioada 2016-2020 Institutul Teologic Protestant a introdus cinci noi platforme care gestionează segmente specifice din administrația universitară, după cum urmează (Anexa 19):

 1. qOffice (implementat din 2019) -- O platforma generală de comunicare oficială, sistemică între membrii și grupurile din administrație. Această platformă administrează informații oficiale destinate atât publicului larg, cu acces nerestricționat (ex. regulamente, comunicate generale, calendare despre evenimente oficiale, etc.), cât și informații restricționate, pe bază de acces, destinate unor persoane sau grupuri din cadrul ITP (ex. pentru administrarea ședințelor, convocări, comunicări între membrii comisiilor, stocare și indexare procese verbale, dezbateri, depuneri sugestii, înregistrări documente oficiale, dosare tematice, etc.). Platforma ajută ITP atât în structurarea și arhivarea comunicației din administrație (ex. în prezentarea, indexarea și interconectarea documentelor instituționale), cât și în privința fluidizării proceselor de administrare în cadrul instituției (ex. automatizarea gestionării responsabilităților decizionale).
 2. Mob (implementat în 2019) -- Această platformă online asigură o gestionare eficientă și profesională a mobilităților academice (Erasmus, etc.). ITP a fost printre primele instituții din România care a implementat o platformă electronică dedicată pentru administrarea mobilităților. Mob oferă coordonatorilor de mobilitate oportunitatea de a administra întregul proces, de la aplicarea la mobilitate (depunerea documentelor și alegerea instituțiilor, etc.), prin fluidizarea și automatizarea evaluărilor acestor aplicații, până la tipărirea diferitelor documente (contracte, procese verbale), sau exportarea directă ale acestora în platforma MobilityTool. Pe de o parte platforma oferă o sistematizare a datelor privind mobilitatea instituțională, pe de altă parte ea asigură totodată și comunicarea între părțile interesate în aceste fluxuri, cadre didactice, studenți, personal administrativ, compartimentul financiar, comisiile de evaluare a aplicațiilor, etc.
 3. Studium (implementat din 2017) -- În privința administrării activității studenților, în special practica profesională, ITP a introdus platforma Studium. Platforma a fost introdusă odată cu debutarea unei noi forme de practică, a practicii de mentorat, dar a devenit între timp platforma generală pentru înregistrarea activității de practică profesională desfășurată în cadrul instituției sau în afara acesteia. Platforma oferă acces realtime, de diferite niveluri pentru toți participanții la informații privind aspectul de practica profesională (parcurgerea programului de către practicanzi, rezultatele sumative, eventuale deficiențe legate de performanța persoanelor sau a programelor). De asemenea ea facilitează interacțiunea între toate părțile implicate în acest segment educațional (studenți, cadre didactice și personalul administrativ din ITP, mentorii din afara instituției, supervizorii din cadrul bisericilor, etc.).
 4. Repo (implementat în 2017) -- Platforma reprezintă repozitoriul instituțional pentru indexarea și stocarea tezelor produse de studenții ITP.
 5. Orbis (introdus în 2019) -- Platforma on-line deservește prezentarea aspectului de cercetare din cadrul instituției, mai ales a funcționării grupurilor de cercetare și comunicarea între membrii acestora. (Această ultimă platformă se află încă într-o fază incipientă de implementare.)

A. 2. Baza materială

Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate, sprijin pentru studenți

Conform misiunii proprii asumate, în vederea realizării obiectivelor activităților de educație și cercetare, ITP asigură spații de învățământ și de cercetare care corespund specificului său, săli de predare, laboratoare didactice și centre de cercetare, în concordanță cu normele tehnice, igienico-sanitare și de siguranță în vigoare. Activitățile interioare se desfășoară la adresa Piața Avram Iancu, nr. 13, într-o clădire cu o suprafață de 5007 m2, care include Aula Magna, săli de curs și de seminar, birouri, bibliotecă și sală de lectură, cămin și cantină pentru studenți, precum și apartamente de serviciu pentru unele cadre didactice (Anexa 20).

Institutul are un contract de comodat cu Eparhia Reformată din Ardeal, din care reiese că această locație rămâne în folosința deplină a ITP pe toată durata funcționării acesteia (Anexa 2). Pentru perioada pandemiei, începând cu martie 2020, Eparhia Reformată din Ardeal a facilitat acces suplimentar Institutului și dreptul de a folosi în scopuri educaționale spații adiționale pe baza unui contract de comodat (Anexa 2). Activitățile sportive care se desfășoară conform programului de studii în afara incintei ITP, se realizează pe baze unui contract de închiriere (Anexa 2). Având în vedere baza materială aflată la dispoziția Institutului, putem constata că ITP dispune de acel patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii și obiectivelor fixate (Anexa 21), cu dotările necesare în vederea realizării obiectivelor propuse (Anexa 23, Anexa 24, Anexa 25).

În cursul 2015-2020, Eparhia Reformată din Ardeal, în calitate de proprietar și biserică susținătoare a demarat împreună cu Institutul Teologic Protestant o amplă lucrare de reabilitare a edificiului în care funcționează universitatea. În cadrul acestei investiții a fost reabilitată și reamenajată întreaga clădire în interior și în exterior (sălile, birourile, căminul, cantina), inclusive incintele aferente (curtea, sala de sport). Valoare investițiilor ajunge la 15 milioane de lei, oferind studenților și personalului ITP o încăpere modernă pentru învățare și cercetare. Pentru detalii și ilustrații vezi documentele din Anexa 20.

Institutul Teologic Protestant dispune de o bibliotecă proprie, localizată în incinta clădirii, și fondată odată cu Institutul în 1895. Biblioteca este o structură de cercetare, informare și documentare patrimonială, culturală și academică, având ca principale obiective atât susținerea procesului instructiv-educativ și de cercetare din cadrul unităților de învățământ, cât și sprijinirea activității culturale, misionare și ecumenice a Bisericii Reformate, Lutherane și Unitariene din România. Biblioteca are un site propriu și un fond de carte de ca. 100.000 volume, catalogat după standarde internaționale, cu acces online. Pe lângă fondul său impresionant care deservește studenții și cercetătorii, biblioteca gestionează și diferite colecții speciale   (pentru detalii vezi Anexa 22). Biblioteca este abonat la periodice curente și dispune de baze de date online pentru facilitarea învățării și cercetării (Anexa 26).

De la ultima vizită a comisiei ARACIS, în 2017-2018 au fost renovate și modernizate în întregime sălile de lectură și de expoziție, incinta bibliotecii fiind extinsă și cu un nou spațiu de depozitare modern, la standarde internaționale. De asemenea, în ceea ce privește fondul de carte, din 2016 Biblioteca a început o colaborare cu Stiftung Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz HEKS  din Zürich, obținând o finanțare consistentă pentru cinci ani, cu scopul de a achiziționa literatură teologică internațională recentă. În cadrul acestui plan de dezvoltare, Biblioteca organizează de asemenea în mod periodic evenimente pentru a familiariza studenții și profesorii cu achizițiile recente derulate prin acest proiect (2017a, 2017b, 2018a, 2018b). Din 2016 Biblioteca ITP a intrat într-un consorțiu cu bibliotecile din Ungaria și cu Academia Maghiară de Științe pentru a-și extinde oferta de conținut digital prin furnizare de acces electronic la mai multe baze de date, de interes pentru studenți și cadre didactice (Arcanum, szaktars.hu, Editura Academică Maghiară, etc.). Printr-un alt grant de finanțare din partea „Fundației Bethlen Gábor”, pe lângă resursele externe, Biblioteca ITP a început din 2016 un program pentru digitalizarea literaturii teologice protestante aflate în patrimoniul propriu.

Centrul de Cercetare ITP, înființat în 2008, precum și Editura ITP reprezintă pași importanți în integrarea Institutului nostru în circulația academică internațională. Dat fiind angajamentul Bisericilor susținătoare, ITP dispune de resurse financiare suficiente, pe termen scurt (anual) și în perspectivă, pe care le alocă pentru a realiza în mod adecvat misiunea și obiectivele fixate (Anexa 27, Anexa 28).

Cu privire la sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți putem menționa că ITP are un Regulament privind acordarea burselor (Anexa 29, Anexa 30), care se aplică de către Comisia de atribuire a burselor. Resursele financiare care stau la baza acordării burselor de diverse feluri provin din subvențiile ecleziale ale Bisericilor susținătoare și partenere. Dat fiind faptul că întreaga activitate educațională, administrativă și de cercetare este finanțat în mod exclusiv de Bisericile susținătoare, ei își rezervă dreptul de auditare financiară.

Personalul din ITP care oferă sprijin pentru studenții au calificările necesare ocupării postului. ITP susține participarea personalului administrativ la mobilități de formare profesională prin programul Erasmus, de care personalul și-a arătat interesul în anii precedenți (Anexa 31), precum și la alte întâlniri profesionale. De exemplu: persoana desemnată pentru coordonarea programul de mobilități al instituției participă în mod regulat la întrunirile biroului național Erasmus. Instituția are un coordonator pentru sprijinirea studenților talentați, desemnat de către Senat (coordonator program instituțional pentru îngrijirea talentelor), care participă în mod regulat la întrunirile aferente acestui aspect educațional.

A. 3. Personalul didactic

Ocuparea posturilor și calificarea personalului

Instituția dispune de o metodologie proprie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare. Regulamentul include în anexă și criteriile minimale (Anexa 32), iar în ocuparea posturilor vacante se urmăresc în mod riguros prevederile naționale și instituționale. Criteriile pentru ocuparea posturilor sunt în concordanță cu standardele minimale stabilite de CNATDCU - Comisia de teologie. Toate cadrele didactice au calificările necesare pentru ocuparea posturilor aferente (Anexa 33). Titularii de disciplină au pregătirea inițială și competențe în domeniul disciplinelor predate, evidențiate prin diplomele de doctorat, curriculum vitae și publicațiile de specialitate (Anexa 35).

Una din punctele slabe menționate de comisia ARACIS la vizita anterioară era că ”unele posturi ocupate nu sunt acoperite cu personal calificat (aceștia sunt doar doctoranzi în domeniu)”. Pe parcursul anului 2016 două cadre didactice angajate ale ITP și-au susținut tezele de doctorat cu succes la Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen. După câștigarea concursului organizat de ITP pentru ocuparea postului didactic pe durată nedeterminată au fost numiți pe post de lector universitar în cadrul ITP (2016-01, 2016-11). În 2020 un al treilea cadru didactic ocupă prin concurs o poziție de lector la ITP după susținerea tezei de doctorat la Universitatea din Tübingen, Germania. Fiind o instituție vocațională, pe lângă competențele academice necesare, toată cadrele didactice au și avizul bisericilor fondatoare pentru ocupare posturilor (pentru starea actuală, calificările și gradul corpului didactic, vezi Anexa 90 (1) – Lista personalului didactic).

După cum reiese din tabelul de mai jos (vezi și Anexa 32, Anexa 73), raportul nr. de studenți / nr. cadre didactice îndeplinește condițiile standardelor ARACIS (15:1), și se observă o evoluție pozitivă în acest respect (Anexa 36).

Anul universitar

Studenți

Cadre didactice

 

Raport

BA+MA

titulare

asociate

total

Studenți :

Cadre titulare

Studenți :

Total cadre

2015-2016

145

13

6

15

11:1

10:1

2016-2017

160

13

6

15

12:1

11:1

2017-2018

169

12

10

17

14:1

10:1

2018-2019

163

13

9

17

13:1

10:1

2019-2020

162

14

9

18

12:1

9:1

2020-2021

158

15

10

18

11:1

9:1

Ponderea posturilor ocupate de persoane cu norma de bază în ITP este de 80.92% (criteriu minim: 70%), iar ponderea de posturi de profesor + conferențiar din cele ocupate in norma de baza este de 58.82% (criteriu minim: 25%) (Anexa 34). În privința cadrelor titulare, ITP are 6 profesori, 3 conferențiari și 4 lectori (Anexa 90 – Lista personalului didactic și Gradul de ocupare a personalului didactic).

 

B. Eficacitate educațională

B. 1. Admiterea și parcursul studenților

Admiterea la studii universitare de licență sau de masterat urmărește reglementările și metodologiile naționale și instituționale. Aplicarea este posibil numai pentru candidați care dispun de o diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia). ITP are regulamente de admitere pentru toate ciclurile de studii (Anexa 39).

Admiterea se organizează de obicei pe parcursul lunii iulie, iar în cazul în care au rămas locuri neocupate, se organizează o nouă sesiune în septembrie. Locurile disponibile pentru admitere la licență sunt stabilite împreună cu reprezentanții Bisericilor fondatoare, pe baza mai multor factori, și în limitele capacității de școlarizare aprobate. Capacitatea aprobată pentru ITP prin HG este 50 / an. Numărul candidaților înscriși la admitere de licență pentru anii 2016–2020 variază între 42 și 25 (numărul redus din 2020 se explică prin situația pandemică). Numărul studenților admiși în urma admiterii la programul de licență variază între 31 și 24. Fără a lua în considerare situația atipică din anul 2020, se observă următoarele date generale despre situația pentru perioada 2016-2019:

media candidaților la admitere este de 40 de persoane, iar media celor înscriși în primul an de studiu este 28.75 persoane. Rata de promovare a examenului de admitere pentru 2016-2019 este deci 71.875 % (Anexa 37).

Admiterea la studii de licență se bazează pe un set de criterii combinate descrisă în mod transparent și detaliat pe site-ul dedicat admiterii (Anexa 38). Criteriile diferă în funcție de apartenența religioasă a candidatului, dar în general includ următoarele aspecte:

 1. Criterii personale – O evaluare a aptitudinilor și competențelor personale, pe baza unor scrisori de recomandare de la biserica locală, avizate de episcopie, precum și pe baza unor set de activități complexe desfășurate în grup (”tabăra” de admitere), respectiv a unui interviu cu candidatul.
 2. Criterii intelectuale – Cunoștințe biblice (Vechiul și Noul Testament), Cunoștințe confesionale, Cunoștințe de muzică bisericească, Cunoștințe de cultură generală.

În procesul de evaluare a criteriilor personale sunt implicați și reprezentanții Bisericilor susținătoare. Pe baza acestei evaluări personale inițiale, comisia de interviu va aproba sau va respinge cererea candidatului pentru a se prezenta la examenul de admitere. Examenele pe bază de cunoștințe se evaluează numai de către cadrele didactice ITP. Ponderea fiecărui segment în parte din subiectele pe baza cărora sunt examinați candidații este afișat odată cu publicarea informațiilor privind admiterea. Aceste informații se publică pe site-ul instituției cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare. În 2019, ITP a implementat o platformă proprie pentru gestionarea online a aplicărilor candidaților. Platforma ajută la o planificare mai performantă a admiterii, precum și la tipărirea fișelor de candidatură.

ITP dispune de un singur program de studii de licență, cu  specializarea Teologie protestantă pastorală (4 ani, 240 credite), și un program de studii de masterat, Teologie protestantă pastorală aplicată (2 ani, 120 credite). Programul de licență Teologie Protestantă Pastorală se realizează pe trei linii de studii, conform confesiunilor existente în ITP: ceea reformată, evanghelică și unitariană. Planurile de învățământ, descrierile disciplinelor, precum și fișele individuale ale disciplinelor sunt concepute având în vedere această trăsătură specifică a programului. (Pentru verificarea acestora și a reglementărilor referitoare la examenul de finalizare a studiilor, vezi planurile de învățământ, fișele individuale ale disciplinelor, precum și regulamentele aferente anexate prezentului Raport.)

Instituția dispune de un Regulament de studiu (și formare profesională a studenților), care abordează toate aspectele parcurgerii programelor de la înscriere la facultate până la terminarea studiilor (inclusiv reglementarea creditelor de studiu și examinarea studenților -- vezi Anexa 40). ITP are și o comisie specifică, Comisia (pe programe) de studii,  care se ocupă de problemele educaționale din cadrul universității.

B. 2. Rezultatele învățării

Structura curriculum-ului asigură absolvirea programelor de studii în perioada standard definită de 4 ani de licență (respectiv 2 ani de masterat). Media ponderii absolvenților în cadrul perioadei de 4 ani de licență, fără întrerupere sau amânare, pentru anii 2016–2020 este de 91.20 %, iar celor promovați în general (cu întrerupere sau amânare) este de 93.20 % (detalii în Anexa 41), cu mult peste standardul minim de 51 %. Aceste cifre favorabile se îndatorează între altele caracterului Institutului (instituție vocațională), a sistemului riguros de admitere, respectiv a consilierii continue ale studenților pe parcursului întregii perioade de pregătire de către tutorii de ani și consilierii de tineret. Spre exemplu, studenții care au restanțe de peste 4 examene la finalul anului universitar, sunt consiliați personal de către tutorii de ani. Relația dintre student și profesor – așa cum se evidențiază și în documentele evaluatorilor ARACIS (2016), sau în Evaluation Report al EUA (2014) (Anexa 83) – este una de parteneriat,  în care fiecare își asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învățării într-o atmosferă familială. În privința metodelor educaționale ale ITP putem afirma că responsabilitatea tradițională a cadrului didactic era definit și înțeles de la înființarea Institutului în sec. XVII ca fiind una de partener, mentor și dascăl, care transmite informațiile și cunoștințele discipolilor în spiritul conceptului de universitas magistrorum et scholarium (vezi Declarația Misiunii ITP).

Finalizarea studiilor este reglementată de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație, accesibil on-line, document care descrie în detaliu atât procedurile cât și criteriile de finalizare a studiilor, în conformitate cu condițiile stabilite de lege (vezi Anexa 41 pentru Regulamentul, precum și o mostră a Suplimentului de diplomă). Tezele de finalizare a studiilor sunt arhivate și stocate atât în format tipărit (în Biblioteca ITP), cât și în format electronic în repozitoriul instituțional (vezi și C. 6 – Anexa 80).

Pentru a deveni preoți într-una din Bisericile fondatoare sau bisericile partenere acestora, în baza canoanelor bisericii, studenții trebuie să absolve nu numai programul de licență, Teologie protestantă pastorală, ci și programul de masterat, Teologie protestantă pastorală aplicată. În conformitate cu acest fapt, marea majoritate a studenților absolvenți se prezintă pentru studii universitare la programul de masterat. Astfel media ponderii înscrierilor la programul de masterat în cadrul studenților absolvenți la licență pentru anii 2016-2020 este de 101% (standard minim 40%; surplusul provine din promoțiile anterioare, vezi Anexa 43 pentru detalii). În ceea ce privește angajările la finalul studiilor de masterat (ținta efectivă a celor admiși la licență) conform calificării studentului, pentru anii 2016-2020 această cifră este de 99% (standard minim: 50%), după cum reiese din tabelul de mai jos (vezi și Anexa 42):

Anul de finalizare a programului de studii (MA)

Nr. absolvenților promovați cu diplomă

Numărul absolvenților angajați de bisericile fondatoare

Ponderea angajărilor conform calificării

2016

14

15

107%

2017

18

18

100%

2018

25

23

92%

2019

24

22

92%

2020

28

29

104%

Total

109

107

99%

Datele foarte favorabile Institutului în acest respect se datorează într-o mare măsură faptului că numărul de școlarizare la admitere licență este atent planificată cu reprezentanții bisericii, cu perspectiva de a oferi un loc de muncă fiecărui absolvent la momentul promovării studiilor. În plus, pe toată durata studiilor studenții sunt consiliați de tutorii de ani, de mentori grup, de personal competent din cadrul instituției responsabil cu calificări adecvate pentru împlinirea acestor sarcini (Anexa 48, Anexa 49). Spre exemplu, pe întreaga durata a studiilor, se formează anual grupuri de ca. 15 studenți sub îndrumarea unui cadru didactic ca mentor, care se ocupă în principal de dezvoltarea personală, profesională și vocațională a studenților. O altă formă de interacțiune dovedită productivă, implementată de mai mulți ani, este faptul că la începutul studiilor fiecărui student din anul I îi este desemnat un alt student mentor din anul IV, sau un masterand anul I, cu scopul de a-l ajuta pe cei aflați la începutul studiilor lor. Acest mod de cooperare între studenți are consecințe benefice atât pentru progresul profesional al studentului începător, cât și pentru dezvoltarea dinamicii relațiilor personale în cadrul Institutului.

Centrarea pe student se reflectă nu numai prin acest ambient familial al organizării vieții universității în general, dar și prin metodele de învățare și evaluare. Fișele disciplinelor cuprind obiectivele asumate în raport cu programul și calificările, cu referiri explicite privind competențele prevăzute și metodele de predare și examinare (Anexa 45). În cazul anumitor cursuri, la care sunt folosite în mod frecvent softuri de specialitate, cadrele didactice oferă suport studenților inclusiv prin material video pregătit, sau baze de date (vezi aici, aici, sau aici).

Interacțiunea între studenți și cadru didactic se realizează, pe lângă canalele clasice de e-mail și foruri online) prin platforme dedicate disciplinelor, în special Google Classroom, Neptun și platforma Studium (aceasta din urmă preponderent pentru cursuri de practică profesională). Aceste platforme oferă pe de o parte posibilități pentru feedbackuri personalizate, pe de altă parte, includ și opțiunea de urmărire a procesului de învățare (ex. corecțiile efectuate de către student după instrucțiunile și feedbackul cadrului didactic și compararea versiunilor pregătite). Vezi o scurtă descriere a procesului de urmărire a îndeplinirii sarcinilor și a calității pregătirii acestora prin platforma Studium, cu capturi de ecran din Anexa 45 pentru ilustrații de caz). (Pentru dotările de suport vezi Anexele din A. 2. Baza materială.).

În conformitate cu misiunea instituției, practica profesională este o componentă importantă a curriculum-ului atât în cazul programului de licență, cât și al celui de masterat. Toate formele de practică au un regulament aferent, accesibil și on-line (Anexa 46). Studenții instituției își desfășoară o parte importantă a practicii pastorale în cadrul Bisericilor care le vor angaja odată cu terminarea studiilor de teologie. În privința centrării pe student, menționăm că fiecare tip de practică este efectuată sub îndrumarea personală a unor mentori competenți (din instituție sau din afara ei). În cadrul ITP există următoarele tipuri de practică profesională:

 1. Practica de legație – practica studenților efectuată în timpul celor trei sărbători anuale, respectiv crăciun, înviere și rusalii (de la anul II licență, până la anul II masterat) în bisericile locale participante în program. Organizarea practicii este coordonată de preotul studenților, și are un regulament propriu.
 2. Practica omiletico-liturgică desfășurată în cadrul instituției – slujbe zilnice de dimineață / seară, sub coordonarea cadrelor didactice desemnate, responsabile pentru îndrumarea studenților.
 3. Practica de vară – sub coordonarea protopopiatelor de care aparțin studenții.
 4. Practica profesională de mentorat – ca. 10 săptămâni în anul II masterat (respectiv anul I – II masterat la linia de studii unitariană), sub îndrumarea unor mentori competenți din cadrul Bisericilor susținătoare.

Pentru activitățile de practică efectuate în cadrul bisericilor, ITP are convenții de practică încheiate cu eparhiile, iar în cazul practicii profesionale de mentorat, ITP încheie inclusiv contracte anuale cu mentorii participanți în program. Implicarea socială a studenților Instituției este de asemenea semnificativă, fiind specificat în mod explicit și de Raportul instituțional al comisiei internaționale EUA din 2014 (Anexa 83, p. 20). Practica diaconală, care este facultativă, se desfășoară la rândul său tot în cadrul unor convenții încheiate cu școli speciale și instituții sociale (Anexa 46).

Menționăm totodată că studenții ITP participă la diferite programe de practică profesională prin mobilitățile Erasmus+ și Makovecz. În perioada 2015-2020 au fost efectuate un nr. de 281 de mobilități de plasament la diferite instituții din afara României. O parte din aceste mobilități reprezintă parte integrantă a programului de studii. Iar conform protocoalelor instituționale și regulamentelor de mobilitate, toate mobilitățile (inclusiv cele de plasament) sunt anexate la Suplimentul de diplomă.

Institutul Teologic Protestant are contracte de parteneriate cu instituții de învățământ superior cu profil similar din străinătate și din România (Anexa 47). Contractele de parteneriate cu instituțiile din străinătate formează baza cooperării pentru mobilitățile de studii, de predare și de formare din cadrul programelor Erasmus+, Makovecz, etc. În perioada 2015-2020 au fost efectuate un nr. de 117 mobilități de studii (studenți), 67 mobilități de predare (cadre didactice) și 58 mobilități de formare (personal). Platforma on-line Mob (vezi Anexa 19), implementată pentru gestionarea mobilităților universitare, automatizează procesul de echivalare a disciplinelor contractate în alte instituții, pe baza criteriilor stabilite în Regulamentului de mobilitate studențească, respectiv Regulamentul de studii.

B. 3. Activitatea de cercetare științifică

Centre de cercetare

Declarația de misiune a ITP include cercetarea științifică, care ocupă un segment important în viața noastră academică. ITP a înființat primul său Centru de cercetare ITP în 2008, cu scopul primar de a centraliza resursele umane și financiare, precum și în vederea elaborării unei strategii comune în privința cercetării universitare. Datorită caracterului său specific, și anume pregătirea personalului cleric pentru Bisericile fondatoare, precum și importanța aspectului profesional academic în ITP, o parte importantă din cercetarea realizată de către personalul instituției este așteptat să se realizeze în beneficiul direct al acestor Biserici. Solicitarea explicită în acest respect de către susținătorii instituției au rezultat în înființarea unui al doilea Centru de cercetare în teologie practică ”Ravasz László” (vezi Hotărâre Senat 12/03/2019, în conformitate și cu Planul strategic de dezvoltare, Anexa 15, pct. 2.9). Astfel, în momentul de față, din punct de vedere administrativ cercetarea este coordonată în două centre:

 • Centrul de cercetare ITP (2008) se ocupă de cercetări fundamentale în domeniul teologiei în general (teologia biblică, teologia sistematică [dogmatică și etică], istoria bisericii), iar
 • Centrul de cercetare în teologie practică ”Ravasz László” (2019) administrează cercetarea în domeniul complex, aplicativ al teologiei practice (omiletică, catehetică, liturgică, pastorație, misiologie, sociologie bisericească).

Ambele centre au propriile lor regulamente de funcționare (CCITP, CCTPRL). Cercetarea este coordonată de Consiliul Cercetării Științifice, organizarea și funcționarea căruia fiind reglementată prin regulament propriu (vezi CCȘ în organigrama ITP). În scopul ameliorării calității procesului de cercetare în componența Consiliului, sunt invitați și membri externi atât din afara Institutului, cât și din străinătate. Centrul de Cercetare ITP se află în relații de colaborare cu următoarele instituții (vezi Anexa 53):

 • Biblioteca Documentară „Bethlen Gábor” din Aiud (cu un bibliotecar-șef și un asistent de cercetare angajați de Eparhia Reformată din Ardeal);
 • Arhivele Bisericii Reformate din Ardeal (cu doi cercetători științifici și un asistent de cercetare angajați de Eparhia Reformată din Ardeal);
 • Arhivele Bisericii Unitariene Maghiare (cu un cercetător științific – arhivist-șef angajat de Biserica Unitariană);
 • Arhivele Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.

Pentru documente adiționale specifice care reglementează aspectul de cercetare din cadrul instituției, vezi Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice, și Statutul Cercetătorului Științific.

Proiecte de cercetare

Eficacitatea cercetării în ITP se măsoară prin numărul de proiecte de cercetare, prin rezultatele cercetării (research output) și aplicabilitatea / diseminarea acestora, dar și prin gradul de implicare a studenților în activitatea de cercetare. Anexa 50 prezintă un raport detaliat privind cercetarea sub mai multe aspecte. În acest respect, pentru anii 2015-2020 rezultă următoarele date sumative (pe un număr de 15 cadre didactice / cercetători cu contract full-time):

   

Rezultatele cercetării

Implicare studenți

Domeniu

Proiecte

Evenimente

Prelegeri

Publicații

Publicații

Teze

Istoria bisericii

6

3

11

16

1

3

Teologia Practică

12

10

36

56

0

20

Teologie Biblică

17

2

29

74

2

7

Teologie Sistematică

9

1

30

41

0

21

Total

44

16

106

187

3

51

Dacă comparăm media rezultatelor cercetării pe proiect de cercetare, obținem următoarele date:

Domeniu

Media prelegeri

/ proiect

Media publicații

/ proiect

Media teze studenți

/ proiect

Istoria bisericii

1.83

2.67

3.00

Teologia Practică

3.00

4.67

5.00

Teologie Biblică

1.71

4.35

2.33

Teologie Sistematică

3.33

4.56

7.00

Total

2.41

4.25

4.64

Centralizatorul din Anexa 50 conține informații sumative și ilustrații grafice abundente privind performanțele instituționale și individuale în aria cercetării, o descriere în detaliu a tuturor proiectelor de cercetare în derulare în perioada 2015-2020, precum și informații privind implicarea studenților în aceste proiecte de cercetare. Proiectele de cercetare detaliate conțin informații privind domeniul, resursele financiare, termenele realizării, precum și rezultatele concrete ale cercetării (evenimente, prelegeri, publicații, teze conexe).

Proiectele de cercetare sunt publicate și on-line, pe site-ul instituției, iar o platformă dedicată exclusiv aspectului de cercetare din ITP (Orbis), facilitând atât informarea publicului cât și comunicarea între membrii centrelor de cercetare și alte entități, se află în elaborare, urmând să fie lansată oficial în decembrie 2021.

După cum reiese din documentația aferentă, rezultatele cercetării sunt diseminate sub formă de publicații științifice, prin organizarea unor evenimente în aria proiectului de cercetare, sau sub forma unor prelegeri de către personalul participant în cercetare. În ceea ce privește relevanța cercetării în ITP, aceasta se arată pe de o parte prin implementarea rezultatelor la nivelul cursurilor din curriculum-ul universitar. Relevanța cercetării privind programul educațional este menționat în mod explicit în descrierea detaliată a proiectului de cercetare (vezi secțiunea Valorificarea proiectului în cadrul Institutului Teologic Protestant pe fiecare fișă de proiect din Anexa 50). Pe de altă parte, ITP contribuie la discuțiile în forurile științifice și profesionale din afara instituției.

Diseminarea rezultatelor prin evenimente științifice

În perioada 2016-2020, ITP a organizat mai multe evenimente științifice și profesionale (conferințe, simpozioane, lansări de carte, etc.) cu scopul valorificării rezultatelor proprii de cercetare, după cum reiese din tabelul sumativ de mai jos:

An

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Nr. evenimente

9

18

14

12

3

56

Toate detaliile aferente acestor evenimente organizate de ITP, inclusiv referințe și linkuri la paginile de web cu rapoarte, prezentări și programe detaliate, se regăsesc în Anexa 56. Dorim să adăugăm la aceste documente justificative câteva aspecte caracteristice ITP, demne de menționat:

 • Aspectul de cercetare în domeniul istoriei bisericii are rădăcini solide în ITP și este unul dintre cele mai relevante domenii pentru cercetători și studenți. Faptul că după 1989 biserica și-a recâștigat accesul la o cantitate imensă de documente istorice valoroase, multe surse neprelucrate, justifică concentrarea a o parte a resurselor către acest domeniu. Astfel începând din 2016, ITP organizează în mod sistematic, anual conferințe care au acest aspect al cercetării, editării și prelucrării resurselor primare ca obiectiv principal.
 • În urma unei consultări cu Bisericile susținătoare în 2016, la cererea explicită a acestora din 2017 am lansat un program sistematic de conferințe destinate preoților, foști absolvenți (alumni) ai ITP, sub forme de cursuri tematice semestriale de câte o săptămână, cu scopul îmbunătățirii competențelor profesionale și a actualizării cunoștințelor teologice. Considerăm că acest proiect integrat în programul academic ITP corespunde aspectului de transfer de cunoaștere și consultanță de specialitate, una din perspectivele relevante ale cercetării științifice europene în general.
 • Tot în anul 2016, ITP a început să organizeze miniconferințe / simpozioane intitulate ”Credință cu cunoștință...”, destinate în special studenților talentați în ITP, cu scopul explicit de a-i atrage către o formă de cercetare mai structurată și coordonată de cercetători cu experiență.

În afara evenimentelor organizate de către ITP, cadrele didactice cercetători au participat la un număr semnificativ de evenimente internaționale și naționale. Anexa 54 conține evaluarea în detaliu a acestui segment al activității științifice ale personalului sub mai multe aspecte (tip participare, tip conferință, internațional sau național, etc.). Tabelul următor centralizează datele pentru cele 15 cadre didactice titulare ale ITP implicate în cercetare:

Număr de participări la conferințe

Tip participare

 

An

Activ

(cu prelegere)

Pasiv

(fără prelegere)

Total

2016

55

17

72

2017

80

20

100

2018

74

17

91

2019

66

31

97

2020

7

7

14

Total

282

92

374

Media anuală

56.40

18.40

74.80

Se poate observa o creștere de ca. 25% începând cu anul 2017, care se datorează multiplelor inițiative de dezvoltare instituțională luate de ITP după alegerile universitare din 2016. Totodată anul 2017, ceea de a 500-a aniversare a Reformei a fost sărbătorită în mai multe instituții similare cu evenimente științifice de mare anvergură. Se observă și faptul că majoritatea covârșitoare ale participărilor implică o participare activă din partea personalului ITP, adică cu prezentarea unei prelegeri. (În ceea ce privește raportarea participărilor de tip pasiv de către cadrele didactice ITP la conferințe, datele pot fi neconcludente, iar Institutul va trebui să-și revizuiască solicitarea de date în acest sens.)

În conformitate cu raportul detaliat din Anexa 54, în intervalul de 5 ani 2016-2020, deci inclusiv anul pandemiei (2020), un cadru didactic / cercetător a participat în medie la 19 evenimente științifice (de tip activ), respectiv 25 (total). După cum reiese din raportul inclus în anexă, există însă diferențe între performanțele individuale în acest respect.

Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicații științifice

Pe lângă organizări de evenimente științifice sau participări la asemenea întruniri cu prelegeri, publicațiile reprezintă un al doilea canal important pentru diseminarea rezultatelor cercetării. Anexa 55 prezintă datele detaliate în privința cercetării științifice privind perioada 2016-2020, atât pentru personalul ITP cu normă întreagă, cât și publicațiile studenților. Anexa include un raport de evaluare detaliat din mai multe puncte de vederi: tipul publicației (științific, profesional, popular), raporturi pe an și pe cercetător, raport cantitativ, respectiv pe baza criteriilor CNATDCU. Luând în considerare numărul publicațiilor, datele sunt următoarele (pentru mai multe detalii vezi Anexa 55):

 

Categorie

Nr. de publicații

Procent

din nr. total

Total puncte pe baza indicatorilor CNATDCU

Procent din indicatori

Publicații științifice

273

61%

2974.53

91%

Publicații profesionale

18

4%

119

4%

Publicații populare

158

35%

158

5%

 

În ceea ce privește valorile CNATDCU (folosite drept criteriu de calitate) raportat la an, se prezintă următoarea imagine privind aspectul de publicare științifică de personalului ITP:

 • Se pot remarca diferențe semnificative între anii de publicare în ceea ce privește valorile indicatoarelor CNATDCU. De exemplu, în timp ce numărul absolut de publicații în 2018 este mai mare decât în 2016, diferențele în ceea ce privește valorile punctelor sunt similare.
 • În timp ce numărul absolut al publicațiilor este identic pentru anii 2017 și 2018, valorile indicatorilor CNATDCU pentru 2017 sunt net superioare celor din 2018. Acest lucru înseamnă că pentru anul 2017 ITP a produs un număr mai mare de publicații de o calitate superioară (cu punctaj mai mare).
 • Anul 2019 a fost un an deosebit de productiv din punct de vedere al publicațiilor academice, atât în ceea ce privește numărul de articole publicate, cât și indicatorii de calitate.
 • Pandemia din anul 2020 a avut o influență semnificativă asupra participării la conferințe, în special la evenimentele internaționale. Întrucât participarea la conferințe este un stimulent important pentru activitatea de publicare, se constată o scădere accentuată a cifrelor de publicare.
 • De asemenea, este de remarcat faptul că, deși numărul de publicații pentru anii 2016 și 2020 este aproape același, valorile punctelor pentru aceste publicații sunt mult mai mici pentru anul 2020.

Dacă rezultatele publicării se evaluează din punctul de vedere al apartenenței forului de publicare (adică foruri proprii ale ITP, editate de acesta, vizavi foruri din afara instituției), se prezintă următorul rezultat (datele analizate includ numai publicații te tip științific):

Din graficul de mai sus rezultă că deși ITP are un număr mare de publicații științifice diseminate prin organe proprii, un număr semnificativ mai mare de puncte calitative se adună din publicații apărute în organe din afara instituției.

La această secțiune menționăm și faptul că este în creștere numărul studenților care publică rezultatele cercetării în organele de specialitate (vezi Anexa 55 privind detaliile). Acest lucru se îndatorează angajamentului ITP prin programul de îngrijire a studenților talentați, început în 2016, precum și a promovării sistematice a cercetării în cadrul studenților prin facilitarea participării lor la conferințe științifice.

Institutul Teologic Protestant are o editură proprie, înregistrată la Biblioteca Națională a României sub nr. 579/13.05.2008, pentru publicații cu ISSN și ISBN. De asemenea, Centrul de cercetare are în responsabilitatea sa editarea a trei reviste științifice cu profil teologic:

 • Revista de specialitate bilunară Református Szemle (ISSN 0254–4458), editată de colectivul reformat și evanghelic al cadrelor didactice ITP, sub îndrumarea redactorului-șef prof. univ. dr. Adorjáni Zoltán.
 • Revista de teologie unitariană Keresztény Magvető (ISSN 1222–8370), editată de un colectiv de redacție, sub îndrumarea redactorului-șef conf. univ. dr. Kovács Sándor.
 • Centrul de Cercetare ITP are și o publicație proprie intitulată Studia Doctorum Theologiae Protestantis (ISSN 2069–0991), care apare anual sub forma unui volum colectiv, conținând cele mai recente studii sau rezultate științifice ale membrilor comunității academice ITP.

Aceste revistele au fost incluse în mai multe baze de date internaționale (CEEOL, MTMT, MATARKA, etc.), iar în cursul anului 2020, Református Szemle și Keresztény Magvető au fost acreditate de către CNCS ca reviste de specialitate de categoria B. În vederea promovării cercetării mediate prin aceste organe, toate articolele sunt liber accesibile online, prin site-urile proprii ale publicațiilor (vezi aici și aici).

Finanțarea cercetării

Conform propriului act constitutiv Nr. 128/2008 al Eparhiei Reformate din Ardeal (nr. de înreg. ITP: 283/04.04.2008), baza materială a Centrului, precum și finanțarea activității de cercetare este asigurată de Eparhia Reformată din Ardeal cu contribuția Bisericilor susținătoare partenere, și anume prin (vezi și Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice):

 • bugetul alocat de Eparhia Reformată din Ardeal și contribuțiile Bisericilor susținătoare partenere;
 • contracte de cercetare cu organisme/fundații naționale și / sau internaționale de finanțare;
 • contracte de cercetare cu instituții, diverse organizații guvernamentale și/sau neguvernamentale;
 • contracte de prestări servicii / consultanță / expertiză;
 • sponsorizări și donații;
 • granturi interne și internaționale obținute prin concurs.

Pentru bugetul propriu privind cercetarea, vezi Anexa 52. O analiză detaliată a surselor externe de granturi și contracte, respectiv distribuirea și impactul acestora, este prezentată în Raportul sumativ proiecte de cercetare 2015-2020, respectiv la Proiecte de cercetare în detaliu 2015-2020 (ambele documente se regăsesc la Anexa 50).

Etica cercetării

Cercetarea se desfășoară în conformitate cu standardele de etică profesională și etica cercetării, integritatea academică fiind stipulată între altele în Codul etic al ITP (Art. 25-27), respectiv în cursurile de Metodologia cercetării (BN 70) în cadrul programului de licență și Etica și metodologia cercetării (MN 70) în cadrul programului de masterat.

Lucrările de licență sunt încărcate inițial în platforma GoogleClassroom, iar ITP se folosește de funcția de testare a plagiatului pe această platformă (accesibil gratuit prin licența Google for Education). Aceste lucrări sunt controlate ulterior și cu ajutorul softului KOPI, o platformă dedicată, dezvoltată de Institutul de Cercetare în Tehnică de Calcul și Automatizare al Academiei Maghiare de Științe pentru testarea originalității a lucrărilor științifice. (Anexa 51 conține o scurtă prezentare cu capturi de ecran a platformei KOPI în funcțiune.)

Școala doctorală

Școala doctorală a funcționat în ITP până în anul 2010. Conform planului inițial, Institutul urma să demareze procedurile de acreditare conform sistemului Bologna după obținerea acreditării programului de masterat în 2011. Din motive diferite, precum lipsa de resurse financiare și umane adecvate, acest plan a fost transferat într-un viitor apropiat (2022). În momentul de față trei cadre didactice satisfac criteriile profesionale de a deveni conducători de doctorat în cadrul unei școli doctorale, iar alte două cadre se află într-o fază avansată de obținere a abilitării. Dorim să menționăm sub acest aspect că, ca parte a procesului de pregătire, în cursul anului 2018 ITP a inițiat un sondaj între absolvenți ITP din anii 2012-2017. Conform răspunsurilor obținute un nr. semnificativ de studenți și-au arătat interesul să-și continue studiile în eventualitatea relansării școlii doctorale a ITP (Anexa 66, Feedback absolvenți, pp. 25-29). Interesul exprimat servește drept motivație pentru a spori eforturile instituționale în această privință.

B. 4. Activitatea financiară a organizației

Instituția dispune de un buget propriu de venituri și cheltuieli. Bugetul anual al ITP este elaborat de Comisia economico-financiară (care include și membrii reprezentanți ai Bisericilor susținătoare). Bugetul este aprobat de Senat și respectat în mod riguros (Anexa 57 / fișierele atașate în anexă cu BVC-urile anuale menționează totodată data adoptării acestora de către Senat). ITP are cod fiscal și un cont bancar la OTP Cluj, diferit de cele ale Eparhiilor celor trei Biserici susținătoare. Ponderea cheltuielilor salariale din totalul de cheltuieli arată astfel:

Anul

2016

2017

2018

2019

2020

Ponderea cheltuielilor salariale

70,5%

64,5%

69,2%

67,8%

74,9%

Menționăm totodată că dincolo de bugetul anual al instituției, proprietarul imobilului, Eparhia Reformată din Ardeal, a investit masiv (ca. 15 milioane lei în perioada 2015-2020) pentru dezvoltarea infrastructurii ITP. Pentru detalii vezi Anexa 20 (bugetul investiției se regăsește pe p. 10 a documentului atașat).

ITP dispune de o contabilitate adecvată (vezi Anexa 58 cu bilanțuri contabile pentru 2016-2020), cu personal calificat având studii universitare în domeniul contabil, în vederea gestionării financiare a activității de învățământ și de cercetare (Anexa 60).

Contabilitatea ITP folosește programul informatic SAGA C 3.0, care generează toate registrele cerute de legislație, iar bilanțul contabil cu toate anexele este întocmit pe baza balanței contabile. Sistemul contabil este informatizat, utilizând un program informatic complex, iar pentru salarizare ITP folosește softul HMenu. Din acest program se generează Declarația 112. Unele softuri (ex. HSalar++) se folosesc în conformitate cu așteptările Casei de Pensii a Bisericii Reformate către care se efectuează raportările lunare (Anexa 59).

În ceea ce privește studenții, în ITP nu se percep taxe de studii, pregătirea lor fiind sprijinită conform tradiției de Bisericile fondatoare. Pentru alte forme de taxe practicate în ITP, validate anual de către Senat, vezi Anexa 61.

Situațiile economico-financiare ale ITP au fost auditate sub următoarele forme (vezi și Carta ITP Art. 192): în 2014–2015 auditul a fost realizat de către comisia de specialiști în domeniu nominalizate de către Bisericile fondatoare. La propunerea Bisericilor susținătoare, prin Hotărârea Senatului ITP nr. 739/29/22.11.2016, începând din data de 01.01.2017 a fost numită d-na Láng Éva, expert contabil – auditor financiar în funcția de cenzor al ITP, în temeiul Contractului de mandat cenzor nr. 106/2017. În perioada 2016-2019 cenzorul a întocmit raporturi anuale privind verificarea și controlul bilanțului, a contului de profit și pierdere și a celorlalte anexe, pe acești ani (Anexa 62, Anexa 63). În 2020 auditul financiar-contabil aferent anului financiar 2020 a fost realizat de către Lang Eva Contaudit SRL în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 11/2020. Rezultatele auditului sunt accesibile în mod public.

Cele patru Biserici fondatoare exercită un control continuu și nemijlocit, autentic și prin faptul prezenței propriilor consilieri economici în cadrul Comisiei economico-financiare, conform pct. (4) al art. 188 din Carta ITP.

 

C. Managementul calității

C. 1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității

ITP are structurile, politicile și strategiile instituționale pentru dezvoltarea și monitorizarea efectivă a calității în vederea consacrării culturii bunelor practici europene academice de ameliorare continuă a standardelor de calitate. Astfel ITP are o Comisie pentru evaluarea și asigurarea calității, cu atribuțiile definite în propriul regulament de funcționare (Anexa 64). CEAC are în componența ei și experți externi, invitați din afara Institutului, care prin expertiza și sfaturile lor contribuie la îmbunătățirea calității în diferitele domenii de activitate. Instituția dispune de metode și proceduri pentru asigurarea calității. Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității (vezi Anexa 65) definește criteriile calității în conformitate cu misiunea specifică a ITP (Art. 3), indiciile calității (Art. 4), mijloacele de verificare și de evaluare (Art. 6), și detailează procedurile de aplicare (Art. 7-16).

În conformitate cu activitatea sa complexă, cu implicarea mai multor factori atât din instituție cât și din afara acesteia, ITP se folosește între altele de următoarele tipuri de evaluări ale calității (vezi Anexa 66):

 • Evaluarea calității cursurilor și altor forme de învățare de către studenți
 • Evaluarea practicii profesionale (de mentorat) de către studenți (două formulare, una anonim și una completată cu nume)
 • Evaluarea practicii profesionale de către mentori
 • Evaluarea practicii de pastorat / legație (de către preoți / mentori)
 • Evaluarea programului de studii de către alumni
 • Evaluare colegială.

CEAC este forul competent pentru elaborarea și revizuirea formelor de evaluare. De exemplu, în urma sesizărilor multiple din cadrul instituției, dar și în urma consultărilor unor practici în alte instituții cu profil similar, în ședința sa din februarie 2021, Comisia a acceptat un formular nou, mai complex și mai relevant pentru evaluarea proceselor educaționale în ITP (vezi Anexa 66 - Evaluarea calității cursurilor și altor forme de învățare de către studenți – noua fișă de evaluare). Spre deosebire de sondarea obișnuită a calității de predare, precum și în conformitate cu tendințele recente din domeniu, această formă de evaluare va solicita părerea studentului nu numai în privința cursului și a performanței cadrului didactic, dar și în privința aprecierii propriei performanțe în atingerea obiectivelor educaționale și ale dezvoltării profesionale.

Întrucât aceste evaluări se realizează online pe diferite platforme ale ITP, în funcție de domeniul de activitate evaluat, datele sunt procesate și sistematizate prima dată în mod automat de către platforma electronică. Rezultatele sumative ale acestor evaluări sunt discutate pe diverse foruri instituționale. Spre exemplu:

 • Evaluarea calității cursurilor de către studenți se realizează semestrial (de două ori pe an) în mod anonim. Fiecare student are posibilitatea de a evalua în perioada sesiunii toate disciplinele contractate pentru semestrul respectiv (vezi Anexa 66, pentru procesarea și evaluarea detaliată a rezultatelor vezi Anexa 75). Rezultatele sumative ale evaluărilor studenților sunt accesibile on-line. Decanul, în calitatea sa de coordonator al procesului educațional și membru CEAC, este responsabil pentru inițierea și desfășurarea acestei forme de evaluări.
 • Practica profesională desfășurată cu implicarea unor mentori competenți din afara instituției este evaluată cu trei chestionare: un chestionar anonim pentru studenți, un chestionar nominal pentru studenți și un chestionar nominal pentru mentori (vezi Anexa 66). Evaluarea se realizează o dată pe an, în luna iunie, după încheierea perioadelor de practică. Rezultatele sunt procesate în detaliu sub forma unui studiu. Rezultatele evaluării sunt elaborate cu ocazia întâlnirilor anuale cu mentorii (de obicei în a doua jumătate a lunii septembrie). Aceste evaluări cu concluziile aferente reprezintă baza pentru pregătirea stagiilor de practică pentru anul universitar următor. -- Pentru mai multe detalii, inclusiv conținutul prezentărilor, vezi Anexa 70. Pentru lista întâlnirilor cu mentorii implicați în practica profesională, vezi Anexa 16 (Întâlniri oficiale și workshopuri).
 • Rezultatele evaluărilor privind asigurarea calității sunt de asemenea discutate la nivel înalt cu reprezentanții Bisericile susținătoare la întâlnirile anuale pentru evaluarea activității instituționale (vezi Anexa 16), precum și prezentate la întâlnirile Senatului (de obicei în cursul lunii octombrie, cu participarea reprezentanților Bisericilor).

C. 2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților

ITP are propriul Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (Anexa 67). Aplicarea consecventă a Regulamentului este supravegheată de Senatul ITP, iar realizarea prevederilor cuprinse în regulament – pe lângă datoriile individuale ale cadrelor didactice, de cercetare și ale studenților – la nivelul programului de studii de licență cade în sarcina Comisiei pe Programe de Studii, respectiv a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. După cum am menționat și în paragraful anterior, datorită misiunii sale specifice, solicitările Bisericilor fondatoare joacă un rol important în monitorizarea continuă a programelor de studii.

Pe de o parte colaborarea permanentă și strânsă cu societatea bisericească, unde absolvenții ITP își vor desfășura activitatea, asigură relevanța și actualitatea programului din perspectiva angajatorului (pentru documente privind angajarea absolvenților, vezi Anexa 68). Aceasta este și explicația faptului că 99% din absolvenții ITP se angajează imediat după promovare, conform calificării lor (vezi și secțiunea B. 2. mai sus pentru date detaliate). Pe de altă parte comisiile aferente ale ITP asigură controlul permanent al programelor de studii în așa fel întrucât acestea să se conformeze cu cerințele naționale și internaționale de înaltă calitate academică. Calificările oferite prin programele de studii al ITP sunt înregistrate în RNCIS (vezi Anexa 69).

C. 3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării

Instituția are proceduri elaborate pentru evaluarea rezultatelor învățării. Reglementările și procedurile privind examinarea și notarea studenților sunt prezentate în detaliu în Regulamentul de studii, Capitolul 5, Art. 103-152 (paginile 17-23 din Anexa 71). Forma și modul de examinare sunt descrise în fișele disciplinelor (Anexa 45). Toate examenele sunt consemnate de cel puțin două cadre didactice. La examenele de finalizare a studiilor sunt prezente și reprezentanții Bisericilor susținătoare, însă notarea studenților se realizează numai de către cadrele didactice de specialitate, conform regulamentului.

Toate rezultatele studenților obținute în timpul școlarității sunt trecute în platforma de administrare electronică Neptun, în carnetele studenților, precum și în Registrul matricol. În cazul în care studiile sunt încheiate cu succes prin examenul de finalizarea, se eliberează diploma de licență cu Supliment de diplomă, conform normelor legale în vigoare. Cazurile specifice de transferare a notelor obținute în cadrul mobilităților de studii sunt reglementate de Regulamentul de studiu și de Regulamentul privind mobilitatea studențească (Anexa 79).

Un exemplu cu o descriere detaliată a examinării, a criteriilor și atribuțiilor în cazul unei discipline complexe este inclus la Anexa 72. După cum reiese din exemplul dat, fișa disciplinei detaliază clar atribuțiile tuturor părților implicate, ponderea implicării studenților, sarcinile obligatorii, cele opționale, raționamentul evaluării, criteriile minimale, modalitățile de recuperare, precum și termenele aferente diferitelor procese. Din punct de vedere pedagogic și a filozofiei de bază a unei forme de educare centrată pe student, ITP o consideră important ca studenții să înțeleagă și să însușească nu numai materialul de studiu și competențele aferente, ci să fie informați și în privința evoluției performanței lor în procesul de învățare. Astfel, mai ales în cazul disciplinelor care implică însușirea competențelor prin practică, studenții primesc rapoarte detaliate privind evoluția performanței lor (vezi o mostră în Anexa 72).

Un alt exemplu ar fi examenul la cursurile de Exegeza Vechiului Testament (BB41, BB42). Întrucât programul acestei discipline implică într-o mare măsură folosirea tehnologiei noi pentru analizarea textului biblic, studenții sunt încurajați să folosească softurile cunoscute chiar și în cadrul examenului (BibleWorks 10 și Logos 9, implementate anterior în cadrul cursurilor de Metodologia exegezei). În locul unei abordări tradiționale, care presupunea învățarea pe de rost a pericopelor, a formelor gramaticale, a unui vocabulariu, a cursului, etc., idea principală la baza acestei noi forme de evaluare este convingerea că mai important decât informația învățată în sine este ca studenții să însușească competența analizei textuale cu ajutorul unor softuri de specialitate sofisticate, pe care le vor avea oricând la îndemână, și care le vor ajuta la descifrarea gramaticii complexe a textelor biblice în limba ebraică.

Considerăm că aspectul de centrare pe student din perspectiva examinării se relevă și prin faptul că data examenelor în sesiuni este stabilită în baza propunerilor studenților (a grupurilor de studiu). Ei sunt cei care planifică ordinea acestor examene, precum și timpul necesar pregătirii la acestea. Reprezentanții grupurilor care pregătesc calendarul examenelor, îl depun ulterior la secretariatul ITP, programul fiind comunicat și cadrelor didactice.

Datele privind performanțele studenților la examinarea semestrială, respectiv examinarea finală sunt centralizate de secretariat și sunt supuse dezbaterii și analizei în ședințele Consiliului Facultății și ale Senatului cel puțin o dată pe semestru. În urma acestor analize ITP, respectiv personalul responsabil în acest domeniu, abordează din timp situațiile de excelență în performanță, sau probleme legate de parcursul studiilor.

Criteriile și procedurile de evaluare privind examenele de finalizare a studiilor, sunt descrise în detaliu în Regulamentul de finalizare a studiilor (vezi Anexa 41).

C.4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral

Așa cum am menționat sub secțiunea A. 3. (vezi și Anexa 32, Anexa 73), raportul privind nr. de studenți / nr. de cadre didactice îndeplinește condițiile standardelor ARACIS (15:1).

Anul universitar

Studenți

Cadre didactice

 

Raport

BA+MA

titulare

asociate

total

Studenți :

Cadre titulare

Studenți :

Total cadre

2015-2016

145

13

6

15

11:1

10:1

2016-2017

160

13

6

15

12:1

11:1

2017-2018

169

12

10

17

14:1

10:1

2018-2019

163

13

9

17

13:1

10:1

2019-2020

162

14

9

18

12:1

9:1

2020-2021

158

15

10

18

11:1

9:1

 

Evaluarea colegială este organizată periodic (anual), ca parte a evaluării calitative a corpului profesoral (Anexa 74). Cadrele didactice se autoevaluează o dată pe an (inclusiv mentorii implicați în programul de practică profesională) prin formulare specifice elaborate în acest scop (Anexa 76). Cadrul juridic al procedurii de evaluare este asigurat de Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității (vezi Anexa 65). Rezultatele autoevaluării cadrelor didactice sunt incluse în raporturile anuale ale rectorului și prezentate în mod public la discursul tradițional cu ocazia încheierii anului academic (la sfârșitul lunii iunie / vezi raporturile anuale ale rectorului).

Evaluarea corpului didactic de către studenți în relație cu cursurile predate, respectiv cu activități de seminar sau de practică coordonate, se realizează semestrial, pe parcursul sesiunilor de examinare (ianuarie și iunie). Formularele se completează electronic prin site-ul instituției, proteo.cj.edu.ro. Formularele sunt completate de către studenți în mod anonim (evaluările individuale depuse sunt vizibile persoanelor cu permisiunile adecvate, ex. persoana evaluată, decan, rector). Rezultatele sumative sunt accesibile în mod public pe site-ul ITP.

Evaluarea activității de practica profesională se realizează anual, de obicei pe parcursul lunii iunie, tot pe o platformă on-line (Studium). Formularele electronice folosite în scopurile evaluărilor sunt prezentate în Anexa 66.

În ceea ce privește finalitatea datelor privind calitatea corpului didactic vezi Anexa 75. Raportul sumativ de 337 de pagini prezintă rezultatele evaluărilor pentru perioada 2015-2020 pe baza sondajelor anonime. Datele sunt centralizate și prelucrate pe an de studiu, domeniu de studii, linie de studii, cadru didactic, etc. Începând cu anul implementării colectării datelor prin platforma electronică (2014), datele centralizate arată un fenomen îmbucurător, și anume o tendință crescătoare a calității educației în ITP: pe o scară 1-5, calitatea procesului educațional este apreciată ca fiind în continuă creștere, de la o medie de 4.27 din 2014 la o medie de 4.69 în 2020 (anul 2021 fiind în curs de evaluare în momentul pregătirii raportului curent de autoevaluare).

 

Anul academic

Medie disciplină

Medie cadru didactic

Medie totală

2020-2021

4.80

4.81

4.81

2019-2020

4.69

4.66

4.68

2018-2019

4.57

4.57

4.57

2017-2018

4.61

4.59

4.60

2016-2017

4.51

4.50

4.51

2015-2016

4.49

4.47

4.48

2014-2015

4.27

4.25

4.26

 

Se remarcă și numărul relativ semnificativ al formularelor trimise (în jur de 800 de formulare de evaluări de disciplină / cadru didactic depuse, raportat la un număr de 160-170 de studenți în ITP), ceea ce demonstrează interesul studenților pentru feedbackuri cu scopul de a îmbunătăți calitatea educației.

Instituția oferă un cadru adecvat de dezvoltare profesională a personalului academic. În vederea menținerii și îmbunătățirii calității în domeniul de predare și cercetare, cadrele didactice au participat la o serie de evenimente științifice și profesionale în perioada 2016-2020, prezentate și evaluate în detaliu în Anexa 77 (vezi și Anexa 54). Raportul centralizator analizează printre altele performanțele cadrelor didactice din această perspectivă a dezvoltării profesionale.

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării

Institutul Teologic Protestant are o Bibliotecă cu ca. 100 000 de cărți de specialitate din domeniul teologic (vezi Anexa 22 cu detalii privind biblioteca). Fondul de cărți al Bibliotecii se construiește neîntrerupt începând din 1895, fiind ctitorită cu o donație a episcopului Domokos Szász, persoana care a inițiat mutarea academiei de teologie a Bisericii Reformate din Aiud la Cluj. Stocul de cărți a bibliotecii s-a îmbogățit ulterior prin achiziții proprii, dar și prin donațiile unor profesori de prestigiu din țară și din străinătate (în special Germania, Olanda și Elveția).

Biblioteca conține colecții de specialitate, inclusiv cărți vechi din sec. 16-17, dar este actualizat în continuu cu volume curente din literatura teologică maghiară, română și din străinătate.

 • Astfel în cadrul unei colaborări începând din 2015 cu Langham Partnership în Marea Britanie, ITP primește fonduri anuale pentru achiziții de cărți de teologie din literatura recentă de limba engleză.
 • De asemenea, în 2016 ITP a semnat un contract de finanțare de cinci ani cu Stiftung Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz HEKS din Zürich pentru achiziționarea de cărți noi din literatura teologică internațională recentă (2017a, 2017b, 2018a, 2018b).
 • Printr-un consorțiu cu bibliotecile de teologie din Ungaria, ITP își extinde oferta de conținut digital prin furnizare de acces electronic la mai multe baze de date noi, de interes pentru studenți și cadre didactice (Arcanum, szaktars.hu, Editura Academică Maghiară, etc.).
 • Iar printr-un alt grant de finanțare, în 2016 Biblioteca ITP începe un amplu program pentru digitalizarea literaturii teologice protestante aflate în patrimoniul propriu (vezi Anexa 78).
 • Bugetul propriu instituțional prevede anual fonduri pentru achiziții de cărți de specialitate și abonări la conținut digital.

Biblioteca are propriul site oferind informații generale despre bibliotecă și serviciile acesteia, catalog online, acces la baze de date electronice. Accesul la toate resursele este gratuit pentru studenții și cadrele ITP. Cititorii sunt așteptați în săli de lectură complet modernizate (2017) și cu servicii de calitate oferite de un personal competent. Programul cu publicul este de luni până vineri între 9-16, dar studenții pot solicita acces special și în afara programului menționat.

ITP oferă servicii de cazare pentru ca. 100 de studenți, în camere de 2 sau 3 persoane (prin tradiție, studenții unitarieni se cazează la o altă locație oferită în acest scop de către Biserica Unitariană Maghiară). Studenții ITP au acces la internet în întreaga încăpere a clădirii. Instituția are și o cantină proprie, cu personal încadrat, care funcționează zilnic. ITP are un teren de sport performant, modern, complet renovat în 2016, care poate fi folosit în mod gratuit de toți studenții și personalul ITP (pentru detalii și ilustrații vezi documentele din Anexa 20).

Prin contractul instituțional cu Google for Education studenții pot solicita în mod gratuit un cont de email instituțional (opțiune valabilă de asemenea pentru întregul personal instituțional). Prin contractul ITP cu Microsoft, studenții beneficiază de un tarif favorabil pentru achiziționarea unei licențe de utilizare Office 365 A3 (2.5 EUR / lună). Toți studenții au echipamente IT pentru elaborarea proiectelor și utilizarea resurselor electronice. În martie 2021, printr-o colaborare cu o altă instituție, ITP a facilitat achiziționarea a câtorva laptopuri noi (inclusiv software) pentru studenți cu resurse financiare limitate.

Din 2016, ITP are un program sistematic pentru sprijinirea și promovarea studenților talentați (programul pentru managementul talentelor). Acest program organizează periodic întâlniri și conferințe dedicate îngrijirii talentelor și a promovării activității de cercetare de calitate în rândul studenților (ex. 2016-1, 2016-2, 2017). ITP participă anual la organizarea Conferințelor Științifice ale Studenților Maghiari (conferințe organizate anual în Transilvania, și bianual de una din universitățile din Ungaria) (vezi de ex. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017).

Studenții cu probleme de studiu sunt abordați prin mai multe căi. Probleme studenților sunt tratate în mod direct și personalizat, luându-se în considerare atitudinea studentului față de activitatea de învățare în ansamblu și față de vocația pastorală. Consilierul studenților, mentorii și îndrumătorii de an urmăresc evoluția fiecărui student și, dacă e cazul, iau măsuri adecvate de remediere. Cadrele didactice ITP oferă studenților posibilități de consultații individuale extracurriculare ori de câte ori este necesar. După cum s-a menționat mai sus (secțiunea B. 2. / Rezultatele învățării), ITP are diferite forme de tutorat care au scopul de a urmări dezvoltarea studentului pe tot parcursul programului de studii (vezi Anexa 48). ITP îi datorează cifrele pozitive privind promovarea studiilor nu în ultimul rând acestei rețele interioare de sprijin și a abordării personalizate a procesului educațional.

Cei care se orientează către o carieră vocațională, cum este cazul la slujitorii bisericii, au nevoie în mod constant și de un suport spiritual profesional solid. În această privință ITP are personal încadrat încă din 1998 (preotul-consilier al studenților). Persoana care se ocupă de consilierea studenților are competențele și pregătirile necesare în vederea exercitării acestei sarcini (Anexa 49). Dorim să menționăm aici, că instituția angajează anual un student cu scopul explicit de a reprezenta cât mai de îndeaproape perspectiva studenților sub aspectul finalității studiilor, și de a-i ajuta cât mai eficient în atingerea obiectivelor lor de a deveni preoți și teologi competenți.

Instituția dispune de structuri și proceduri pentru facilitarea mobilității în cadrul studenților. El are personal încadrat pentru a gestiona în mod specific acest aspect al vieții academice. ITP are relații vechi cu societăți, fundații sau universități, în special în Ungaria, Germania, Olanda, Elveția, Slovacia, Statele Unite și Marea Britanie, în care studenții își pot planifica mobilități de studii (Anexa 79; vezi și Anexa 47 - contracte de parteneriat, respectiv site-ul principal). Începând cu anul 2014, ITP participă în programul de mobilitate Erasmus, iar din 2016 în programul de mobilitate Makovecz, oportunități de care studenții profită din plin. Pentru detalii și date concrete privind dinamica mobilității, vezi Anexa 79. Instituția are un regulament privind mobilitatea, și se află printre primii universități din țară care și-a implementat un soft dedicat gestionării mobilității (fluxul de aplicare la mobilitate, relațiile interinstituționale, generarea contractelor, echivalarea automată a disciplinelor, exportarea datelor în softurile Erasmus, raportări, etc.) (vezi descriere Mob în Anexa 19).

În concluzie, la sediul ITP toți studenții au asigurate spații adecvate de cazare, studenții au la dispoziție o bază sportivă nouă, cantină, club studențesc, precum și diferite servicii de consiliere, care într-adevăr le asigură o viață studențească de calitate.

C.6. Baza de date actualizată sistematic

Instituția colectează și prelucrează informațiile relevante pentru evaluarea și asigurarea calității prin mai multe platforme electronice. Potrivit structurării interioare a proceselor instituționale, ITP colectează datele privind calitatea proceselor pe platformele dedicate unor segmente de activitate din instituție. Astfel, informații privind evaluarea calității educației sunt colecționate prin site-ul ITP, cele referitoare la progresul educațional prin softul Neptun, informații privind practica profesională prin platforma Studium, iar informațiile privind calitatea cercetării se colectează pe platforma dedicată Orbis.

Institutul Teologic Protestant are un repozitoriu, numit Repo, dedicat lucrărilor studenților. Baza de date colectează tezele de licență, de masterat precum și alte lucrări științifice ale studenților (ex. lucrările prezentate în cadrul Conferințelor Științifice ale Studenților, organizate anual). Repo, care în momentul de față conține informațiile relevante despre tezele și disertațiile studenților începând cu anul 2000, este accesibil în mod public în ceea ce privește metadatele (titlu, autor, descriere), iar în mod restrictiv (adică pe bază de roluri de acces), aceasta asigură acces la textul complet al acestor lucrări. Site-ul facilitează căutarea în lucrări și generează diferite statistici, inclusiv cu scopul de a evalua calitatea instituțională din perspectiva tezelor studenților.

C.7. Transparența informațiilor de interes public

Instituția noastră oferă date, cantitative și calitative, actualizate și concrete despre admitere, calificările și programele de studiicursuripersonalul didactic, personal auxiliar, cercetare, evaluarea calității, viața academică, etc. Alte date cantitative și analize sunt accesibile în diferite măsuri (în mod public sau restricționat) pe platformele electronice dedicate Office, Studium, Mob, Repo. Actualizarea datelor de pe aceste site-uri se face zilnic, publicul fiind astfel informat în timp real despre fluxurile, noutățile, evenimentele, etc. din cadrul instituției.

Toate site-urile funcționează în limbile maghiară, română și engleză. Datorită audienței primare conținutul în limba maghiară este cea mai detaliată, cele mai multe conținuturi (mai ales cele cu o relevanță mai semnificativă pentru publicul larg) fiind traduse în română și engleză.

Suplimentul la diplomă este oferit gratuit absolvenților și conține toate informațiile specificate de reglementările în vigoare (Anexa 81).

C.8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității elaborează propriul raport anual de evaluare internă și îl face public inclusiv în format electronic, formulând propuneri de îmbunătățire a calității educației. Aceste rapoarte anuale sunt publicate pe site-ul de comunicate oficiale ale ITP. Rapoartele reprezintă repere pentru planificarea aspectelor și proceselor evaluate de CEAC fiind implementate în planul strategic de dezvoltare instituțională și în planurile anuale de operaționalizare (Anexa 15, Anexa 16).

De asemenea, în fiecare an, cu ocazia încheierii anului academic, rectorul ITP evaluează printr-un discurs elaborat avansurile și realizările anului academic în cauză pe baza rapoartelor individuale și rapoartelor diferitelor comisii. La aceste prezentări participă întreaga societate academică, cadrele didactice, cadre auxiliare, studenții și alți invitați (vezi raporturile anuale ale rectorului).

C.9. Asigurarea externă a calității în mod periodic

Instituția respectă prevederile legale privind evaluare externă în mod ciclic, la nivel de programe de studii, domeniu de masterat și la nivel de instituție. In anul 2014 instituția a fost evaluată și de un grup de experți internațional reprezentând European University Association (pentru raportul detaliat al EUA vezi Anexa 83).

Așa cum reiese din acest raport, apreciem că în perioada 2016-2020 în privința managementului instituțional, a informatizării și modernizării instituției, a activității educaționale, profesional-științifice, a activității de cercetare academică, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca a făcut nu numai eforturi considerabile, dar a avut și performanțe demne de tradițiile pe baza cărora ea își clădește viitorul.