Raport de autoevaluare a programului de studii de licență

Submitted by webadmin on
Logo ITP

Prezentul raport de autoevaluare a programului de studii de licență este depus alături de Raportul de autoevaluare instituțională. Pentru evitarea duplicării documentelor justificative (Anexelor), acest raport va face referiri inclusiv la anexele aferente raportului de evaluare instituțională. În secțiunile următoare vor fi prezentate îndeosebi informații privind programul de studii, adică subiecte care aparțin secțiunilor 1-6 din Ghidul privind întocmirea Raportului de Evaluare Internă în vederea evaluării externe a unui program de studii universitare de licență, respectiv aspectele solicitate în Anexa 8.1 din Ghidul activităților de evaluarea externă a calității academice din instituțiile de învățământ superior acreditate. Pentru informații privind capacitatea instituțională, procesele instituționale în general, resursele umane, materiale și financiare, cercetarea științifică, managementul calității și transparența instituțională, vezi Raportul de autoevaluare instituțională (Anexa 92).

0. Introducere: Înnodarea programului de studii de licență în oferta educațională a ITP

În prezent Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca are două programe de studii (la nivelul a două linii de studii): un program de licență, Teologie protestantă pastorală, și unul de masterat, Teologie protestantă pastorală aplicată. ITP este singura instituție de învățământ superior din România care oferă un program de studii de teologie protestantă pastorală, fondată cu acest obiectiv specific de către Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică-Lutherană din România, Biserica Unitariană Maghiară (numite în continuare: Biserici fondatoare / Biserici susținătoare) (Anexa 1).

Înaintea introducerii sistemului Bologna în 2007, instituția urma un singur program de pregătire de 5 ani pentru cei interesați în a deveni preoți într-una din Bisericile susținătoare din România, sau bisericile partenere acestora. Structura actuală a pregătirii, și anume un program de 4 ani licență în domeniul teologiei pastorale, urmat de 2 ani de masterat în acest domeniu, se conformează cu cerințele sistemului de credite și cu sistemul de educație teologică pastorală universitară din România. Din punctul de vedere al Bisericilor susținătoare, totodată și angajatorii absolvenților programelor de studii, adoptarea acestei structuri de 4 + 2 ani se alătură asumpției fondatorilor / angajatorilor că studenții înscriși cu obiectivul de a deveni preoți într-una din aceste Biserici vor promova atât programul de licență, cât și cel de masterat.

Universitățile (respectiv facultățile) cu un profil asemănător (teologie pastorală) din alte țări ale Europei s-au aderat la sistemul Bologna sub diferite forme. De exemplu, în Germania și Ungaria, în cazul universităților cu facultăți de teologie (în special protestante și romano-catolice), pregătirea teologică pastorală se desfășoară în cadrul unui program neîntrerupt de 6 ani (cu finalitatea obținerii unei diplome de masterat). În Olanda, în instituțiile protestante partenere, pregătirea pastorală se desfășoară tot prin parcurgerea unui traiect de 6 ani, mai exact a unui program de licență de 3 ani (BA), urmat de un program de masterat de 3 ani (MA).

În Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca programele de licență și de masterat sunt structurate din această perspectivă specifică: masteratul cu prezumpția ca studentul provine dintr-un context în care el dispune de o fundamentare solidă în teologia protestantă, iar licența cu perspectiva intensificării pregătirii profesionale, practice în ciclul următor de studiu.

La baza structurării programelor de studii al ITP stau următoare concepte de bază:

 • experiența derivată din și dovedită prin lunga tradiție a instituției în pregătirea preoților protestanți transilvăneni (cu rădăcini în secolul al 17-lea);
 • conformarea cu bunele practici ale programelor de studii din universitățile europene partenere cu o tradiție consacrată;
 • conformarea cu cadrele legislative și practicile instituționale din România;
 • conformarea cu obiectivele stabilite în canoanele Bisericilor fondatoare;
 • deschiderea către schimbările sociale și științifice în care ITP, studenții și cadrele didactice își desfășoară activitatea.

 

Documentare program

Denumirea programului de studii

Teologie protestantă pastorală

Denumirea programului în limba engleză

Protestant pastoral theology

Denumirea facultății organizatoare

Facultatea de Teologie Protestantă

Persoana de contact

Conf. dr. Balogh Csaba

Echipa raport de autoevaluare

Dr. Balogh Csaba

Czirmay Anikó

Rácz Levente Zoltán

Număr total de studenți înmatriculați (2020/2021)

licență: 105

Număr de credite program licență

240

Ponderea înscrierii studenților de la licență la masterat (pentru anii 2016–2020)*

101%

Număr cadre didactice cu normă întreagă (2020/2021)

15

Limba de predare programe de studii

maghiară

1. Prevederi normative

Programul de studii universitare de licență, cu specializarea teologie protestantă pastorală, funcționează conform legii. În urma vizitei experților ARACIS, în data de 31.03.2016 Consiliul ARACIS a decis acreditarea instituțională a ITP, instituția obținând calificativul „încredere” (vezi Raportul Consiliului ARACIS), HG nr. 376/2016 apărând în Monitorul Oficial nr. 413 din 1 iunie 2016 (acreditarea domeniului de licență 240 ECTS). Capacitatea de școlarizare aprobată este de maxim 50 studenți pe an.

Documente justificative:

 • Anexa 83 -- Documente privind evaluările anterioare
 • Anexa 84 -- Hotărârea de Guvern 376/2016 din Monitorul Oficial 413 / 01.06.2016

 

2. Relevanța programului de studii evaluat: misiune și obiective

În conformitate cu conceptul structurării programului de pregătire de teologie protestantă pastorală menționată adineauri, obiectivul programului de licență este fundamentarea cunoștințelor teologice și dezvoltarea unor competențe de bază privind domeniul teologic și pastoral. Programul este conceput cu idea că în cazul în care absolvenții doresc să devină preoți în bisericile protestante, aprofundarea acestor cunoștințe și abilități va continua în cadrului programului de studii de masterat, teologie protestantă pastorală aplicată. Iar în eventualitatea în care absolvenții decid să-și aleagă o altă carieră, în afara domeniului pastoral, ei vor dispune de o bază solidă de cunoștințe și abilități din domeniul general teologic și religios (religious studies).

În consecință, programul de licență teologie protestantă pastorală are în vedere următoarele obiective generale:

 • cunoașterea, înțelegerea, sintetizarea și utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază din domeniul teologiei;
 • însușirea competențelor profesionale privind traducerea, analizarea și interpretarea textelor sacre din limbile originale, ebraică, greacă și latină;
 • reproducerea argumentată a definițiilor doctrinare de bază;
 • evaluarea propriei confesiuni în context istoric și actual (al religiilor și ideologiilor);
 • cunoașterea și evaluarea critică privind istoria bisericii;
 • orientare în domeniul aplicativ al teologiei pastorale (teologiei practice);
 • cunoașterea și aplicarea elementelor liturgice și imnologice ale bisericii;
 • însușirea unor abilități de abordare, cercetare, sinteză și analiză a unor probleme fundamentale din domeniul teologiei;
 • dezvoltarea unor abilități de autocunoaștere, a abordării propriei spiritualități și de pregătire profesională, personală și vocațională.

Misiunea și structurarea programului sunt în concordanță atât cu misiunea instituției în general (Anexa 7), cât și cu cerințele Bisericilor fondatoare, potențialii angajatori ai absolvenților ITP (Anexa 1). Obiectivele programului de studii sunt incluse inclusiv în Suplimentul la diploma de licență la secțiunea Rezultatele învățării, fiind luate în considerare în elaborarea fișelor de discipline aferente programului de studii.

Documente justificative

 • Anexa 85 -- Relevanța programului de studii, cu următoarele documente:
  • (1) Model contract de studii
  • (2) Model contract de școlarizare
  • (3) Model supliment de diplomă licență
  • (4) Rezultate ale sondajelor realizate în rândul absolvenților privind procesul de formare
  • (5) Documentarea programului de studii pe pagina web a instituției
  • (6) Ponderea studenților înscriși la masterat

Vezi și următoarele documente relevante din Raportul de autoevaluare instituțională:

 • Anexa 7 -- Declarația misiunii ITP
 • Anexa 68 -- Documente privind angajarea absolvenților după facultate 2016-2020
 • Anexa 69 -- Înregistrarea calificărilor în RNCIS
 • Anexa 70 -- Diferite rapoartele de evaluarea calității a programelor oferite de ITP cu consultarea și implicarea angajatorilor
 • Anexa 16 (3) -- Întâlniri oficiale și workshopuri cu angajatorii privind îmbunătățirea calității educației în ITP

 

3. Conținutul programului de studii

Pachetul de informații privind programul de studii de licență, teologie protestantă pastorală, sunt accesibile on-line pe site-ul instituției, inclusiv misiunea și obiectivele programului de studii.

Anexa 86 conține documentele necesare evaluării conținutului programului de studii de licență, și anume: Planul de învățământ cu disciplinele listate pe semestru, o descriere sumativă a planului de învățământ, un raport privind ponderile valorilor în conformitate cu standardele ARACIS, precum și Fișele disciplinelor pentru anul curent de studiu.

Planul de învățământ are o structură clară, care divizează disciplinele în 8 semestre, bazat pe următoarele principii generale, în conformitate deplină cu obiectivele programului de studii, care sunt prezente sub o formă sau alta pe tot parcursul programului:

 • Programul include un component consistent de fundamentare a cunoștințelor teologice din toate domeniile clasice ale teologiei: teologia biblică, teologia dogmatică, teologia practică, și teologia istorică (sau istoria bisericii).
 • Programul include un component consistent lingvistic, care se bazează pe concepția tradițională protestantă, și anume pe faptul că studierea textelor biblice în limbile originale este esențial în vederea propovăduirii mesajului bazat pe textul bibliei, care ocupă un loc central în practica bisericească.
 • Programul include un component consistent de practică, având în vedere scopul specific și complex pentru care se pregătesc studenții.
 • Programul include și un component mixt de subiecte adiacente teologiei, cu scopul de a îmbogăți calitatea educației teologice și de a conferi acesteia un caracter deschis către perspectivele oferite de alte discipline.

Din punctul de vedere al conținutului, programul de studii de licență în teologie protestantă pastorală, se structurează în general în felul următor, în conformitate și cu criteriile și standardele din domeniu stabilite de Comisia de teologie a ARACIS:

 • Semestrele 1-2: În primele două semestre studenții sunt introduși în disciplinele care stau la baza teologiei protestante, și anume în:
  • cunoștințele biblice (Vechiul Testament și Noul Testament), și cursuri intensive în limbile antice aferente (ebraica și greaca).
  • cunoștințe generale despre religie, în cadrul cursurilor de istoria religiilor;
  • cunoștințe generale despre biserica creștină (în general);
  • limbile de circulație internațională (opționale, engleză sau germană) oferă o posibilitate studenților să-și consolideze cunoștințele acumulate în aceste limbi (perspectiva menținerii relațiilor internaționale și perspectiva studiului / cercetării de calitate).
  • Primul an de studiu include deja componente de practică profesională: practica de legație și practica liturgică, respectiv familiarizarea studenților cu tradiția imnologică. De asemenea, în 2017, ITP a introdus un nou curs practic de Practică de cunoștință bisericescă, în cadrul căruia studenții vizitează diferite tipuri de comunități ecleziale din Transilvania cu scopul de a se familiariza cu contextele foarte diferite în care trăiește și funcționează biserica de azi, precum și cu scopul de conștientizare a relațiilor dintre contextul social și tradiția teologică.
 • Semestrele 3-4: În aceste semestre studenții au posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele în aspectele cuprinzătoare în studierea bibliei, bazându-se pe cunoștințele acumulate pe parcursul primului an de studiu. Astfel:
  • Introducerile in Vechiul Testament III/IV, respectiv Noul Testament III/IV elaborează problemele mai complexe legate de studierea istorico-critică a resurselor primare, inclusiv a celor mai recente evoluții în studiul bibliei în literatura de specialitate.
  • Cursurile adiționale de limbă ebraică și greacă au scopul de a adânci și de a consolida competențele lingvistice ale studenților în scopul analizei textuale.
  • Filozofia antică și modernă stabilește contextul intelectual în care s-au născut confesiile bisericești și care stau la baza propovăduirii evangheliei până în zilele noastre, respectiv contextul intelectual al zilelor noastre.
  • Practica liturgică și omiletică are scopul de a pregătii studenții pentru activitatea de practică în cadrul bisericii (inclusiv practica de legație, care începe în luna decembrie a semestrului 3).
  • În privința aspectului de subiecte interdisciplinare, limitrofe, studenții au oportunitatea să-și aleagă cursuri despre genuri și forme ale muzicii bisericești, respectiv cursuri adiționale, avansate de limbi străine (germană sau engleză la alegere).
 • Semestrele 5-6: După parcurgerea unui traiect de aprofundare a cunoștințelor, pe plan biblic, studenții sunt invitați să-și dezvolte competențele în mai multe domenii:
  • privind analiza textuală prin însușirea metodologiilor exegetice (a Vechiului și Noului Testament);
  • competențe practice pastorale în cadrul cursurilor și seminarilor de catehetică.
  • Componentul din afara domeniului explicit teologic apare în cursul sociologia și antropologia religiei.
 • Semestrele 7-8: Competențele dobândite în domeniul analizei textelor biblice, a interpretării markerelor de identitate prin cursurile de cunoștințe confesionale și de istoria dogmei sunt aprofundate și sintetizate
  • în cadrul disciplinelor de exegeza Vechiului / Noului Testament I/II
  • în cadrul disciplinelor de Dogmatica I/II,
  • în cadrul disciplinelor de Omiletică I/II.
  • Limba teologică engleză și germană au scopul ca studenții să se familiarizeze cu literatura de specialitate într-o limbă de largă circulație internațională, care îi va ajuta inclusiv în elaborarea lucrărilor de licență și în pregătirea pentru studiile de masterat.
  • Pe parcursul semestrelor 7-8 studenții au la dispoziție ca. 3 ore pe săptămână pentru consultații de specialitate cu coordonatorii lucrărilor de licență în privința pregătirii și elaborării acestora.

Structura programului este bazată pe rezultatele învățării, care este implementată în mod progresiv, cu disciplinele într-o succesiune logică, asigurând acumularea continuă a cunoștințelor, competențelor, atitudinilor și valorilor.

 Date cheie despre planul de studii

(Vezi Anexa 84 / Descriere sumativă plan de învățământ pentru mai multe detalii)

Nr. de credite la disciplinele obligatorii

220

Nr. de credite la disciplinele opționale

20

Nr. de credite pentru promovarea disciplinei de Educație fizică

8

Nr. de credite la examenul de licență (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate + susținerea lucrării de licență)

10

(5 + 5)

Promovarea unei limbi străine

4 semestre

Promovarea disciplinei de Practică liturgică lutherană

pt. studenții lutherani

Raportul disciplinelor opționale vizavi de cele facultative este de ¼. Disciplinele opționale se aleg (sunt contractate) de către studenți în primele două săptămâni ale semestrului, având oportunitatea să se familiarizeze cu conținutul acestora în cadrul primelor două întâlniri. Raportul disciplinelor opționale le oferă studenților prilejul de a se orienta pa baza propriilor preferințe. Ponderea pe bază de regim discipline corespunde standardelor prescrise de ARACIS.

Raport regim discipline
Raport regim discipline


Raportul disciplinelor teoretice (curs) și cele aplicative (seminar / practică) este de 1/1, dar variează de la un semestru la altul. Dorim să menționăm totodată, că acest grafic nu include disciplinele facultative (practică diaconică, practică de misiologie), care sunt contractate de marea majoriate a studenților pe tot parcursul programului. Sunt excluse de asemenea formele de practică extracuriculare (ex. practica pastorală de legație, practica de vară, practica omiletică desfășurată în cadrul instituției). Raportul disciplinelor din această perspectivă întrunește criteriile stabilite de Comisia de teologie a ARACIS.

Raport curs-seminar
Raport curs / seminar / practică


În ceea ce privește modurile de verificare a rezultatelor învățării, constatăm că 54% din disciplinele menționate au forma de examinare tip ”examen”, 8% reprezintă ”colocviu”, iar 38% ”verificări pe parcurs”. Datorită faptului că majoritatea disciplinelor cu verificarea rezultatelor învățării pe parcurs este de tip ”opțională”, această pondere este ușor distorsionată (altfel spus: ponderea examenelor este mai ridicată).

Ponderea tipurilor de verificare
Ponderea tipurilor de verificare

Structura planului de studiu întrunește criteriile Comisiei de teologie a ARACIS.

Stagii de practică

În afara activităților menționate în planul de învățământ, studenții au obligația de a participa la diferite stagii de practică, respectiv forme de practică care nu sunt incluse în planul de învățământ, dar au vechi tradiții în curriculum-ul instituțional, și anume:

 • Practica omiletică desfășurată în cadrul instituției -- această formă de practică implică elaborarea și prezentarea a ca. 2-3 meditații sau scurte predici pe an, pe baza unor criterii de pregătire bine definite. Această activitate se desfășoară sub coordonarea cadrelor didactice ca mentori, care îl supervizează studentul de-a lungul pregătirii, evaluând împreună prestațiile acestuia după efectuarea practicii de specialitate.
 • Practica bisericească de vară -- include un stagiu de ca. 4 săptămâni, în cadrul căruia studentul realizează activități pastorale sub diverse forme. Aceste activități, care au scopul de a se familiariza cu viața profesională a preoților, sunt înregistrate de către studenți, și prezentate cu ocazia înscrierii în următorul an academic. Activitățile sunt coordonate de către protopopiate, iar pe plan local ele sunt supervizate de către preoții bisericilor locale.
 • Practica de legație -- se desfășoară cu ocazia celor trei mari sărbători bisericești într-una din bisericile aparținând eparhiilor de unde provine studentul (practica de legație). Această formă de practică implică pregătirea și prezentarea unor activități complexe de omiletică și liturgică (în cazuri rare eventuale alte forme de activități). Activitatea studenților este coordonată din partea Institutului de preotul studenților, iar din partea bisericii de către preoții bisericilor locale. Aceștia din urmă sunt cei care evaluează performanțele studenților pe baza unor formulare. În acest mod ITP primește feedback valoros direct de la cei cu experiență în domeniul pentru care se pregătesc studenții. Aceste feedbackuri sunt centralizate și raportate de către preotul studenților în cadrul ședințelor Consiliului Facultății și a Senatului în sesiunile următoare efectuării practicii profesionale (vezi rapoartele cu acces limitat on-line).

Aceste forme de practică evidențiază centrarea programului de studii pe aplicabilitatea cunoștințelor și subliniază importanța acordată dezvoltării continue a competențelor profesionale. Cooperările strânse între universitate și contextul bisericesc în acest domeniu întăresc legăturile între sfera academică și ceea bisericească la toate nivelurile, cu beneficii directe asupra bunei funcționări a instituției și a consolidării relațiilor între universitate și susținători / angajatori.

Documente justificative

 • Anexa 86 -- Conținutul programului de studii, cu următoarele documente:
  • (1) Principiile și procedura de elaborare și evaluare a programelor
  • (2) Descriere plan de învățământ
  • (3) Plan de învățământ licență – lista disciplinelor
  • (4) Raport ponderea valorilor în planul de învățământ
  • (5) Denumirea și codul disciplinelor din planul de învățământ
  • (6) Fișele disciplinelor pentru anul academic 2020-2021
  • (7) Date privind durata de absolvire a programului de studii (2016-2020)
  • (8) Exemplu de curs cu descrierea rezultatelor învățării
  • (9) Exemple de lucrări de finalizare a studiilor

Vezi și următoarele documente relevante din Raportul de autoevaluare instituțională:

 • Anexa 41 (2) -- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licență
 • Anexa 46 -- Convenții încheiate pentru stagii de practică
 • Anexa 48 -- Activități de îndrumare pentru studenți cu dificultăți
 • Anexa 75 -- Aprecierea studenților asupra mediului de învățare (Rapoartele sumative de evaluare ale cursurilor și practicii profesionale pentru perioada 2016-2020)
 • Anexa 79 – (1) Numărul de studenți implicați în mobilități și (2) Procedura de recunoaștere a creditelor de pe urma mobilităților (elaborate în Regulamentul de mobilitate)

 

4. Admitere

Admiterea la studii universitare de licență urmărește reglementările și metodologiile naționale și instituționale. Aplicarea este posibil numai pentru candidați care dispun de o diplomă de bacalaureat. ITP are regulamente de admitere pentru toate ciclurile de studii (Anexa 39).

Admiterea se organizează de obicei pe parcursul lunii iulie, iar în cazul în care au rămas locuri neocupate, se organizează o nouă sesiune în septembrie. Locurile disponibile pentru admitere la licență sunt stabilite împreună cu reprezentanții Bisericilor fondatoare, pe baza mai multor factori și în limitele capacității de școlarizare aprobate.

Capacitatea aprobată pentru ITP prin HG este 50 de studenți / an. Numărul candidaților înscriși la admitere de licență pentru anii 2016–2020 variază între 42 și 25 (numărul redus din 2020 se explică prin situația pandemică). Numărul studenților admiși în urma admiterii la programul de licență variază între 31 și 24. Fără a lua în considerare situația atipică din anul 2020, se observă următoarele date generale despre situația pentru perioada 2016-2019: media candidaților la admitere este de 40 de persoane, iar media celor înscriși în primul an de studiu este 28.75 persoane. Rata de promovare a examenului de admitere pentru 2016-2019 este deci 71.875 % (Anexa 37).

Admiterea la studii de licență se bazează pe un set complex de criterii combinate, descris în mod transparent și detaliat pe site-ul dedicat admiterii (Anexa 38). Criteriile diferă în funcție de apartenența religioasă a candidatului, dar în general includ următoarele aspecte:

 1. Criterii personale – O evaluare a aptitudinilor și competențelor personale,
  1. pe baza unor scrisori de recomandare de la biserica locală, avizate de episcopie,
  2. pe baza unor set de activități complexe desfășurate în grup (”tabăra” de admitere),
  3. respectiv a unui interviu cu candidatul.
 2. Criterii intelectuale – Cunoștințe biblice (Vechiul și Noul Testament), Cunoștințe confesionale, Cunoștințe de muzică bisericească, Cunoștințe de cultură generală.

În procesul de evaluare a criteriilor personale sunt implicați și reprezentanții Bisericilor susținătoare. Pe baza acestei evaluări personale inițiale, comisia de interviu va aproba sau va respinge cererea candidatului pentru a se prezenta la examenul de admitere. Examenele pe bază de cunoștințe (criterii intelectuale) se evaluează numai de către cadrele didactice ITP. Ponderea fiecărui segment în parte din subiectele pe baza cărora sunt examinați candidații este afișat odată cu publicarea informațiilor privind admiterea. Aceste informații se publică pe site-ul instituției cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare. În 2019, ITP a implementat o platformă proprie pentru gestionarea online a aplicărilor candidaților. Platforma ajută la o planificare mai performantă a admiterii, precum și la tipărirea fișelor de candidatură.

Studenții înmatriculați vor încheia un Contract de școlarizare pentru întreaga durată de studiu, respectiv anual un Contract de studii, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților. Recunoașterea perioadelor de studiu realizate în cadrul mobilității într-o altă universitate este reglementată de un Regulamentul pentru mobilitatea studențească, care are proceduri clare inclusiv pentru echivalarea creditelor. Promovabilitatea studenților după primul an de studiu prezintă următoarea imagine:

 

Anul

Înscriși

Promovați integraliști

%

Promovați prin credite

%

Exmatriculați

%

2015-2016

24

17

70.83

7

29.17

-

-

2016-2017

29

21

72.41

7

24.14

1

3.45

2017-2018

31

20

64.52

8

25.81

3

9.68

2018-2019

29

18

62.07

10

34.48

1

3.45

2019-2020

26

15

57.69

11

42.31

-

-

 

Documente justificative

 • Anexa 87
  • (1) Situația înmatriculărilor în ultimii 5 ani pentru programul de licență și numărul de studenți pe ani de studiu
  • (2) Promovabilitatea studenților după primul an de studii

Vezi și următoarele documente relevante din Raportul de autoevaluare instituțională:

 • Anexa 39 (1) -- Regulamentul de admitere la studii universitare de licență
 • Anexa 6 -- Regulamentul de studii și de formarea profesională a studenților (inclusiv înmatricularea studenților)
 • Anexa 79 (3) -- Regulamentul de mobilitate studențească (inclusiv proceduri de echivalare a creditelor)

 

5. Predare învățare, centrarea pe student

Instituția dispune de un Regulament de studiu (și formare profesională a studenților), care abordează toate aspectele parcurgerii programelor de la înscriere la facultate până la terminarea studiilor (inclusiv reglementarea creditelor de studiu și examinarea studenților -- vezi Anexa 40). Procesul de predare-învățare include atât activități didactice directe cât și studiu individual. Timpul alocat parcurgerii disciplinelor din planul de învățământ asigură un echilibru între activitățile față în față și cele de studiu individual. Spre exemplu, activitatea studentului este calculată astfel pe un curs de 4 credite (mostră BB40, 1 credit ± 25 ore):

 

Număr de ore pe săptămână

Curs

Seminar

Practică

2 ore/săptămână

1

1

0

28 ore/semestru

14

14

0

 

Studiu individual

Ore/sem

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate

35

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri

10

Tutoriat

1

Total studiu individual

81

Timpul total estimat

109

 

Volumul efectiv de muncă al studenților este în concordanță cu volumul de muncă exprimat în puncte de credit.

Procesul didactic este organizat în așa fel încât să permită studenților dezvoltarea competențelor formulate ca rezultate așteptate ale programului de studii, în perioada legală prevăzută pentru finalizarea studiilor. Media ponderii absolvenților în cadrul perioadei de 4 ani de licență, fără întrerupere sau amânare, pentru anii 2016–2020 este de 91.20 %, iar celor promovați în general (cu întrerupere sau amânare) este de 93.20 % (detalii în Anexa 41), adică peste standardul minim de 51 %. Aceste cifre favorabile se îndatorează între altele caracterului Institutului (instituție vocațională), a sistemului riguros de admitere, respectiv a consilierii continue ale studenților în privința parcursului personal de către tutorii de ani și consilierii de tineret. Spre exemplu, studenții care au restanțe de peste 4 examene la finalul anului universitar, sunt consiliați personal de către tutorii de ani.

Relația dintre student și profesor – așa cum se evidențiază și în documentele evaluatorilor ARACIS (2016), sau în Evaluation Report al EUA (2014) (Anexa 83) – este una de parteneriat,  în care fiecare își asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învățării într-o atmosferă familială. În privința metodelor educaționale ale ITP putem afirma că responsabilitatea tradițională a cadrului didactic era definit și înțeles de la înființarea Institutului în sec. XVII ca fiind una de partener, mentor și dascăl, care transmite informațiile și cunoștințele discipolilor în spiritul conceptului de universitas magistrorum et scholarium (vezi Declarația Misiunii ITP).

Interacțiunea între studenți și cadru didactic se realizează, pe lângă canalele clasice de e-mail și foruri online) prin platforme dedicate disciplinelor, în special Google Classroom, Neptun și platforma Studium (aceasta din urmă preponderent pentru cursuri de practică profesională). Aceste platforme oferă pe de o parte posibilități pentru feedbackuri personalizate, pe de altă parte, includ și opțiunea de urmărire a procesului de învățare (ex. corecțiile efectuate de către student după instrucțiunile și feedbackul cadrului didactic și compararea versiunilor pregătite). Vezi o scurtă descriere a procesului de urmărire a îndeplinirii sarcinilor și a calității pregătirii acestora prin platforma Studium, cu capturi de ecran din Anexa 45 pentru ilustrații de caz).

Institutul Teologic Protestant are o Bibliotecă cu ca. 100 000 de cărți de specialitate din domeniul teologic (vezi Anexa 22 cu detalii privind biblioteca). Fondul de cărți al Bibliotecii se construiește neîntrerupt începând din 1895, fiind ctitorită cu o donație a episcopului Domokos Szász, persoana care a inițiat mutarea academiei de teologie a Bisericii Reformate din Aiud la Cluj. Stocul de cărți al bibliotecii s-a îmbogățit ulterior prin achiziții proprii, dar și prin donațiile unor profesori de prestigiu din țară și din străinătate (în special Germania, Olanda și Elveția). Instituția are de asemenea suporturi de curs scrise de către cadrele didactice proprii (pentru exemple concrete, vezi Anexa 88), sau suport accesibil on-line (1, 2, 3).

Documente justificative

 • Anexa 88 -- Organizarea activității didactice
  • (1) Regulamentul de studii și de formarea profesională a studenților (organizarea activității didactice pentru studiile universitare de licență)
  • (2) Exemple materiale didactice (suport de curs)

Vezi și următoarele documente relevante din Raportul de autoevaluare instituțională:

 • Anexa 45 -- (1) Fișele disciplinelor programului de licență, respectiv (2) Proceduri de urmărire și control a modului de desfășurare a activităților didactice (prin platforma on-line Studium)
 • Anexa 46 -- Aspecte privind efectuarea activităților de practică profesională
 • Anexa 65 -- Procedura de evaluare a activității profesionale a cadrelor didactice de către studenți
 • Anexa 66 -- Monitorizarea calității procesului de predare și învățare
 • Anexa 67 -- Evaluarea periodică a programului de studii
 • Anexa 75 -- Rezultate ale prelucrării chestionarelor privind aprecierea studenților asupra mediului de învățare.
 • Anexa 78 -- Resursele materiale puse la dispoziția studenților
 • Informații publicate pe pagina web a facultății asupra conținutului programului de studii

 

6. Evaluarea rezultatelor învățării

Instituția de învățământ superior are un regulament privind evaluarea și notarea studenților, care este aplicat în mod riguros și consecvent. Metodele de evaluare folosite sunt transparente, diverse și încurajează gândirea critică, creativitatea, munca în echipă, studiile de caz și acoperă atât competențele exprimate oral cât și pe cele în scris. Regulamentul de studii include procedura de promovare a studentului dintr-un an de studii în altul, reglementări cu privire la re-examinări, susținerea examenelor amânate medical și a examenelor creditate, sancționarea fraudelor înregistrate la examene, alte situații circumstanțiale (Anexa 40, cap. 5).

Finalizarea studiilor este reglementată de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație, accesibil on-line, document care descrie în detaliu atât procedurile cât și criteriile de finalizare a studiilor, în conformitate cu condițiile stabilite de lege (Anexa 41). Tezele de finalizare a studiilor sunt arhivate și stocate atât în format tipărit (în Biblioteca ITP), cât și în format electronic în repozitoriul instituțional (vezi și C. 6 – Anexa 80).

Pentru a deveni preoți într-una din Bisericile fondatoare sau bisericile partenere acestora, în baza canoanelor bisericii, studenții trebuie să absolve nu numai programul de licență, Teologie protestantă pastorală, ci și programul de masterat, Teologie protestantă pastorală aplicată. În conformitate cu acest fapt, marea majoritate a studenților absolvenți ai programului de licență teologie protestantă pastorală se prezintă pentru studii universitare la programul de masterat. Astfel media ponderii înscrierilor la programul de masterat în cadrul studenților absolvenți la licență pentru anii 2016-2020 este de 101% (standard minim 40%; surplusul provine din promoțiile anterioare, vezi Anexa 43 pentru detalii). În ceea ce privește angajările la finalul studiilor de masterat (ținta efectivă a celor admiși la licență) conform calificării studentului, pentru anii 2016-2020 această cifră este de 99% (standard minim: 50%), după cum reiese din tabelul de mai jos (vezi și Anexa 42):

 

Anul de finalizare a programului de studii (MA)

Nr. absolvenților promovați cu diplomă

Numărul absolvenților angajați de bisericile fondatoare

Ponderea angajărilor conform calificării

2016

14

15

107%

2017

18

18

100%

2018

25

23

92%

2019

24

22

92%

2020

28

29

104%

Total

109

107

99%

 

Datele foarte favorabile Institutului în acest respect se datorează într-o mare măsură faptului că numărul de școlarizare la admitere licență este atent planificată cu reprezentanții bisericii, cu perspectiva de a oferi un loc de muncă fiecărui absolvent la momentul promovării studiilor. În plus, pe toată durata studiilor, studenții sunt consiliați de tutorii de ani, de mentori grup, de personal competent din cadrul instituției responsabil, cu calificări adecvate pentru împlinirea acestor sarcini (Anexa 48, Anexa 49). Spre exemplu, pe întreaga durata a studiilor, se formează anual grupuri de ca. 15 studenți sub îndrumarea unui cadru didactic ca mentor, care se ocupă în principal de dezvoltarea personală, profesională și vocațională a studenților. O altă formă de interacțiune dovedită productivă, implementată de mai mulți ani, este faptul că la începutul studiilor fiecărui student din anul I îi este desemnat un alt student mentor din anul IV, sau un masterand anul I, cu scopul de a ajuta pe cei aflați la începutul studiilor lor. Acest mod de cooperare între studenți are consecințe benefice atât pentru progresul profesional al studentului începător, cât și pentru dezvoltarea dinamicii relațiilor personale în cadrul Institutului.

ITP dispune de mecanisme pentru prevenirea încălcării eticii academice și a plagiatului. Standardele de etică profesională și etica cercetării, integritatea academică este stipulată între altele în Codul etic al ITP (Art. 25-27), respectiv în cursurile de Metodologia cercetării (BN 70) în cadrul programului de licență și Etica și metodologia cercetării (MN 70) în cadrul programului de masterat. Lucrările de licență sunt încărcate inițial în platforma GoogleClassroom, iar ITP se folosește de funcția de testare a plagiatului pe această platformă (accesibil gratuit prin licența Google for Education). Aceste lucrări sunt controlate ulterior și cu ajutorul softului KOPI, o platformă dedicată, dezvoltată de Institutul de Cercetare în Tehnică de Calcul și Automatizare al Academiei Maghiare de Științe pentru testarea originalității a lucrărilor științifice. (Anexa 51 conține o scurtă prezentare cu capturi de ecran a platformei KOPI în funcțiune.)

Documente justificative

 • Anexa 89 -- Evaluarea rezultatelor învățării
  • (1) Statistica privind promovabilitatea la examenul de licență în ultimii 5 ani
  • (2) Rata de promovare dintr-un an în altul, pe ani de studii, pentru 5 ani consecutivi
  • (3) Lista absolvenți încadrați pe piața muncii (pentru cele patru biserici)
  • (4) Ponderea examene / colocvii și verificări pe parcurs în planul de studii
  • (5) Exemple de organizare a sesiunii de examene și restanțe

Vezi și următoarele documente relevante din Raportul de autoevaluare instituțională:

 • Anexa 40, cap. 5 -- Regulamentul de studii și de formarea profesională a studenților (inclusiv examinarea și notarea studenților, precum și proceduri pentru cazuri speciale, proceduri de contestare a evaluării)
 • Anexa 41 -- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație și Suplimentul la diploma
 • Anexa 42 -- Angajarea absolvenților din promoțiile anilor 2016-2020
 • Anexa 43 -- Ponderea înscrierilor la programul de masterat după licență
 • Anexa 45 -- Fișele disciplinelor de licență
 • Anexa 51 -- Mecanisme pentru prevenirea încălcării eticii academice
 • Anexa 66 -- Monitorizarea calității procesului de predare și învățare
 • Anexa 67 -- Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
 • Anexa 70 -- Diferite rapoartele de evaluarea calității a programelor oferite de ITP cu consultarea și implicarea angajatorilor
 • Anexa 75 -- Rapoartele sumative de evaluare a cadrelor didactice pentru 2016-2020
 • Anexa 86 (10) -- Exemple de lucrări de licență

 

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca are un program de studii coerent, stabil, care derivă din scopul precis, bine definit căruia universitatea își datorează existența sa, care se adaptează în mod continuu la dinamica schimbărilor sociale la care asistă (în contextul bisericesc sau în afara acestuia). Dincolo de fidelitatea sa față de tradițiile seculare și în conformitate cu spiritul privind reforma continuă și cu misiunea sa modernă, instituția își dorește să influențeze în mod activ, pozitiv, benefic schimbările sociale la care participă. Institutul este conștient de faptul că această dinamică necesită un dialog continuu cu și o implicare majoră în sfera socială, precum și o consacrare deplină criteriilor de calitate academică.